Vores høringssvar

Vores høringssvar

Københavns politikere og forvaltninger sender løbende sager i høring hos Lokaludvalget, når de ønsker en lokal tilbagemelding på en konkret plan eller forslag. Formålet med en høring er at høre, hvad lokale borgere,  interesse- eller frivillige organisationer og virksomheder mener, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for bydelen. Det kan handle om fysisk planlægning, miljø, sundhed, trafik, idræt, skole, børn, unge, ældre, kultur og meget mere.

Det handler om lokalpolitik og lokal viden
Når vi indsender et høringssvar er det altså for at udbrede vores lokale viden, så politikerne har bedre forudsætninger, når de skal beslutte noget. Et forslag om skolesammenlægninger på Nørrebro kan for eksempel have nogle følgevirkninger, som Kommunens embedsmænd ikke har været opmærksomme på. Det kan også være en trafikomlægning eller en ny kultur- og fritidspolitik.

Lokaludvalget har ret og pligt til at afgive høringsvar til Borgerrepræsentationen og Kommunens syv politiske udvalg; Økonomiudvalget / Børne- og Ungdomsudvalget / Sundhed- og Omsorgsudvalget / Teknik- og Miljøudvalget / Socialudvalget / Beskæftigelses- og Integrationsudvalget / Kultur- og Fritidsudvalget.

Giv lyd!
Hvis du har en holdning til en igangværende udvikling i bydelen kan du altid give din mening til kende via Københavns Kommunes høringsportal Bliv Hørt! Her kan du også følge med i alle aktuelle høringer, der vedrører Nørrebro.

Du kan også tilmelde dig Københavns Borgerpanel. Så får du tilsendt online undersøgelser, hvor du kan give din mening til kende. Emnerne vil naturligvis variere alt efter, hvad der er på dagsordenen politisk og hvad forvaltningerne arbejder med.

Nørrebro Lokaludvalgs høringssvar

Nedenfor kan du læse hvad vi mener om en lang række sager på Nørrebro:

2024
Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring af Tillæg 24 til spildevandsplan 2018
Høringssvar vedr. Folkeoplysningspolitik for Københavns Kommune
Udtalelse fra Nørrebro Lokaludvalg ift. nedskalering af dagtilbudskapacitet

2023
Høringssvar vedr. revideret lokalplansforslag for Hamletsgade
Høringsvar vedr. medlemsforslag om ungerepræsentanter i Lokaludvalgene
Høringssvar vedr. aktivering af kommunale overskudsarealer og ubenyttede bygninger, lokaler og anlæg
Høringssvar vedr. Københavns Kommunes ældrepolitik
Høringssvar vedr. høring af skitseforslag for Thorsgade-Ydunsgade
Høringssvar vedr. høring vedr. skitseforslag for Poppelgade
Høringssvar vedr. høring af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, planperiode 2023-2034
Høringssvar vedr. implementering af Københavns Kommunes megaeventstrategi
Høringssvar vedr. høring af tillæg 2 – lokalplansforslag – Fix-karréen
Høringssvar vedr. høring af forslag til Kommuneplanstrategi 2023
Høringssvar vedr. Naboorientering af dispensation fra lokalplan nr. 76, Titangade
Høringssvar vedr. høring af revision af Københavns Kommunes Bygge- og anlægsforskrift
Høringssvar vedr. forsøg med tidsmæssig udvidet udeservering
Høringssvar vedr. høring af lokalplansforslag – Baggesensgade
Høringssvar vedr. Københavns Kommunes kommende erhvervsstrategi
Høringssvar vedr. høring af administrationsgrundlag for Udeservering
Høringssvar med forslag til tema og spørgsmål til Københavnersamlingen 2024
Høringssvar vedr. forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald
Høringssvar vedr. Lokalplansforslag – Lundtoftegade Syd
Høringssvar vedr. høring af forsøgsordning 2023 med nye pladser i Musikforskriften
Høringssvar vedr. høring om afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for metrolinje M5
Høringssvar vedr. høring af Rådmandsgade 55
Høringssvar vedr. mulige placeringer af skæve boliger
Høringssvar vedr. forslag til projekttillæg 2023 til Spildevandsplan 2018
Høringssvar vedr. forslag til ændret regulativ for erhvervsaffald
Høringssvar vedr. placering af ny kunstgræsbane i Mimersparken
Høringssvar vedr. supplerende høring af Wesselsgade II
Høringsvar vedr. handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser
Høringssvar vedr. omlægning af læse-, skrive- og ordblindeindsatsen

2022
Høringssvar vedr. organisering af Murergården
Høringssvar vedr. fremtidig organisering af ledelse på fritidsområdet (10-17 årige)
Høringssvar vedr. justering af klyngestrukturen på dagtilbudsområdet
Høringssvar vedr. lokalplansforslag – Tagensvej 40
Forslag til nye offentlige toiletter fra Nørrebro Lokaludvalg
Høringssvar vedr. udarbejdelse af bevarende lokalplan for Wesselsgade
Kommentarer til revideret forslag til lokalplan Hamletsgade
Høringssvar vedr. midtvejsevaluering af Cirkulær København Ressource- og Affaldsplan 2024
Høringssvar vedr. forslag til projekttillæg 2022 til Spildevandsplan 2018
Høringssvar vedr. visionsskitser for omdannelse af området ved Bispeengbuen
Høringssvar vedr. alternative placeringer af grøn trafikvej på Nørrebro
Høringssvar vedr. ny supplerende høring af Nuuks Plads tillæg 1
Høringssvar vedr. Wesselsgade II – lokalplansforslag
Høringssvar vedr. Kommuneplantillæg for Nuuks Plads
Høringssvar vedr. udkast til Projektpakke 2023 for klimatilpasnings- og skybrudsprojekter
Høringssvar vedr. forslagene Biodiversitet i København, strategi 2022-2050 med tilhørende handleplan 2022-2025
Høringssvar vedr. forslag til skærpelse af krav i miljøzonen
Høringssvar vedr. forslag til placering af sorteringspunkter på Nørrebro

2021
Tilbagemelding på plan for retableringen af Byoasen
Tilbagemelding på notat om Forandringsplan for Aldersrogade
Høringssvar vedr. høring af forslag til tilpasninger i busnettet på baggrund af Movias evaluering af Nyt Bynet
Input til evaluering af skærpede ordensregler i udvalgte parker, pladser og havnearealer
Høringssvar vedr. intern høring af tillæg 1 til lokalplan nr. 6 Tomterne
Høringssvar vedr. intern høring vedr. projektforslag til Hans Tavsens Park
Høringssvar vedr. supplerende høring Nuuks Plads tillæg 1
Høringssvar vedr. høring om placering af offentligt toilet i Nørrebroparken
Høringssvar vedr. høring om placering af det nye offentlige toilet ved Dronning Louises Bro
Høringssvar vedr. høring om nyt navn til Basargrunden
Høringssvar vedr. høring om lokalplansforslag for De Gamles By
Høringssvar vedr. høring af udkast til projektpakke 2022 for klimatilpasnings- og skybrudsprojekter
Høringssvar vedr. høring om nedlæggelse af parkering i forbindelse med skybrudsprojekterne Blegdamsvej og Ryesgade
Høringssvar vedr. høring af Restaurations- og Nattelivsplan 2021
Høringssvar vedr. høring af sikker skolevejsprojekt i Rådmandsgade
Høringssvar vedr. høring af tillæg 6 til lokalplan 76 Titangade
Høringssvar vedr. høring af tre alternative løsningsforslag i forbindelse med Trafikø Indre Nørrebro
Høringssvar vedr. høring af Nuuks Plads tillæg 1 – lokalplanforslag
Høringssvar vedr. høring af regulativer for affald
Høringssvar vedr. høring af forslag til projekttillæg 2021 til Spildevandsplan 2018
Dispensationer fra lokalplan 541 – Fremtidens Sølund
Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring af Bragesgade tillæg 1 til lokalplan

2020
Høringssvar vedr. styrkelse af skolebestyrelsesarbejdet
Høringssvar vedr. Bjelkes Alle – lokalplansforslag
Høringsvar vedr. ny budgetmodel for almenskoler
Høringssvar vedr. skolestruktur i fire bydele med nye skoler
Høringssvar vedr. kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service
Høringssvar vedr. Sikre Skoleveje
Høringssvar vedr. lokalplanforslag og kommuneplantillæg – Lygten II
Høringssvar vedr. igangsættelse af skybrudsprojekter
Høringssvar vedr. udkast til skybrudsprojekt-pakke 2021
Høringssvar vedr. Tagensvej etape 2
Høringssvar vedr. etablering af Aftenskolernes Hus og ændring af business case om flytning af borgerservice til Nørrebrohallen
Høringssvar vedr. Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsforslag til Budget 2021
Høringssvar vedr. Supplerende høring – forslag til Københavns Kommuneplan 2019
Høringssvar vedr. den fritidspædagogiske rammeaftale for KKFO
Høringssvar vedr. forslag til lokalplan for Rolighedsvej Bycampus
Høringssvar vedr. ændringer i skoledistrikter for skoleåret 2021/22

2019
Høringssvar vedr. lokalplansforslag for Hermodsgade
Høringssvar vedr. forslag til Helhedsplan for De Gamles By
Høringssvar vedr. Verdensby med ansvar – Forslag til Københavns Kommuneplan 2019
Høringssvar vedr. Studieby København
Høringssvar vedr. tillægspakke tik Skybrudsprojektpakke 2020
Høringssvar vedr. Kultur- og Fritidspolitikken 2020-2023
Høringssvar vedr. Biblioteksplanen 2019-2023
Høringssvar vedr. forslag til forebyggelse af affald ved minimering af engangsplast fra arrangementer
Høringssvar vedr. Spildevandsplan 2018
Høringssvar vedr. lokalplansforslag for Kampsportens Hus
Høringssvar vedr. regulativ for affald
Høringssvar vedr. revision af indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo
Høringssvar vedr. udviklingsplanen for Amorparken og Fredens Park
Høringssvar vedr. handlingsplan for vejstøj 2018-2023
Høringssvar vedr. udarbejdelse af lokalplanforslaget Hermodsgade
Høringssvar vedr. revision af forskrift for udendørs musikarrangementer
Høringssvar vedr. Forslag til kvalitetsstandarder for udvalgte indsatser i Borgercenter Voksne

2018
Høringssvar vedr. tillæg 1 til Lokalplan 211, Nørre Hospital
Hørringssvar vedr. tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 216
Høringssvar vedr. partshøring Den 3. revle
Høringssvar vedr. Rantzausgades krydsning med Nørrebroruten
Høringssvar vedr. Rådmandsgade 53A
Høringssvar vedr. Nørre Hospital tillæg 1 – lokalplanforslag
Høringssvar vedr. Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsforslag til Budget 2019
Høringssvar vedr. regulativer for affald
Høringssvar vedr. ombygning af Blegdamsvej 28
Høringssvar vedr. forslag til tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008
Høringssvar vedr. handlingsplan for vejstøj 2018-2023
Høringssvar vedr. Nuuks Plads II
Høringssvar vedr. revision af Forskrift for indretning og drift af restaurationer
Høringssvar vedr. forslag på kultur- og fritidsområdet
Høringssvar vedr. forslag til kommuneplantillæg for butiksstørrelser i detailhandlen
Høringssvar vedr. trafikplan for Indre Nørrebro
Høringssvar vedr. Miljøtilsynsplan 2018-2021 

2017
Høringsvar vedr. butiksstørrelser for detailhandel
Høringssvar vedr. Sigurdsgade 26 – opsætning af skilte og pullerter 
Høringssvar vedr. cykelparkering ved kommende metrostationer
Høringssvar vedr. modtagelse af nyankomne børn og unge 
Høringssvar vedr. Københavns Kommune nye handicappolitik 
Høringssvar vedr. Lundtoftegade Syd
Høringssvar vedr. flytning af skulpturen Granskende Pige
Høringssvar vedr. udkast til projektpakke 2019
Høringssvar vedr. eventuel ændring af gældende lokalplaner i bymidter
Høringssvar vedr. Rantzausgade projektforslag
Høringssvar vedr. naboorientering om etablering af 17 ungdomsboliger på Jagtvej 111
Høringssvar vedr. Restaurations- og nattelivsplan
Høringssvar vedr. regelforenklinger for erhvervslivet i Københavns Kommune
Høringssvar vedr. ændring af regulativ for husholdningsaffald
Høringssvar vedr. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2008
Høringssvar vedr. Rådmandsgade 36
Høringssvar vedr. placering af Hein Heinsen skulptur ved Søerne
Høringssvar vedr. Heimdalsgade 39
Høringssvar vedr. forslag til kommuneplantillæg for Almene Boliger i Serviceerhvervsområder
Høringssvar vedr. Bus-undersøgelse vedr. omlægning af bus 66 og 12 i udadgående retning i Rantzausgade

2016
Høringssvar vedr. busfremkommelighed på Blegdamsvej 
Høringssvar vedr. omstilling af De Bemandede Legepladser
Høringssvar vedr. Bygge- og anlægsforskrift
Høringssvar vedr. forslag til organisering af aktivitets- og samværtilbuddene
Høringssvar vedr. forskrift for udendørs musikarrangementer
Høringssvar vedr. regulering af Lygte Å ved Lyngbyvej
Nørrebro Lokaludvalgs ønsker til Budget 2017
Høringssvar vedr. ændring i vedtægter for Ældrerådet
Høringssvar vedr. udkast til skybrudspakke 2018
Høringssvar vedr. tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2008
Høringssvar vedr. skybrudsprojekter til projektpakke 2016
Høringssvar vedr. Projektpakke 2017 – skybrud
Høringssvar vedr. Nørrebrogade 41
Høringssvar vedr. Meinungsgade 6
Høringssvar vedr. indskrænkning af nattilladelser på bevilling

2015
Høringssvar vedr. Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019
Høringssvar vedr. forslag til tillæg nr.4 til Spildevandsplanen

Høringssvar vedr. Agenda 21-strategien

Høringssvar vedr. Kommuneplan 15 – Den sammenhængende by

Høringssvar vedr. konkurrenceprogram for fremtidens Sølund

Høringssvar vedr. den indledende borgerinddragelse for Fremtidens Sølund
Høringssvar vedr. strategi for bynatur i København
Høringssvar vedr. strategiudkast for omverdensinddragelse
Høringssvar vedr. ny adgangsvej til Mjølnerparken
Høringssvar vedr. Borgmestervangen 
Høringssvar vedr. trafiktiltag i Mimersgadekvarteret
Høringssvar vedr. nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Høringssvar vedr. justering af klynger og netværk

Nørrebro Lokaludvalgs ønsker til Budget 2016

Høringssvar vedr. fredningen af Assistens Kirkegård
Høringssvar vedr. Københavns Kommunes vandhandleplan
Høringssvar vedr. skoledistrikter 2016-17
Høringssvar vedr. Supercykelsti Indre Ringrute
Høringssvar vedr. Fremtidens Fritidstilbud 2. høring
Høringssvar vedr. ønsker til Overførselssag 2015
Høringssvar vedr. Fremtidens Fritidstilbud
Høringssvar vedr. Københavns Kommunes ældrepolitik ‘Lev stærkt – hele livet’
Høringssvar vedr. Københavns Kommunes sundhedspolitik ‘Nyd livet, Københavner!’

2014
Høringssvar vedr. Københavns Erhvervs- og Vækstpolitik
Høringssvar vedr. Kreative zoner
Høringssvar vedr. Folkeskolereformen – faglig udmøntning
Kommentarer til placering af nye toiletenheder i Københavns gadebilledet
Høringssvar vedr. ‘Helhedsplan for De Gamles By’
Høringssvar vedr. begrænsning af støjende aktiviteter ved Nuuks Plads
Høringssvar vedr. støj ved tunnelarbejdspladsen i Nørrebroparken
Høringssvar vedr. udvidet arbejdstid på Skjolds Plads – metrobyggeri
Høringssvar vedr. lokalplanforslag for Mjølnerparken
Høringssvar vedr. udvidet arbejdstid metrobyggeplads Nørrebro Station
Høringssvar vedr. Titangade – tillæg 4
Høringssvar vedr. Den sammenhængende by – forslag til kommuneplanstrategi for København 2014

2013
Høringssvar vedr. målsætninger og budgetmodel på klubområdet
Høringssvar vedr. aktivitetsplads på Guldbergs Plads
Høringssvar vedr. Rigshospitalet III
Høringssvar vedr. støj i forbindelse med Metrobyggepladsen i Nørrebroparken
Høringssvar vedr. støj i forbindelse med metrobyggepladsen ved Nørrebros Runddel
Høringssvar vedr. busgade ved Nørrebro Station
Høringssvar vedr. Københavns Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik
Høringssvar vedr. påbud om støj fra metrobyggepladsen ved Nørrebros Runddel
Høringssvar vedr. påbud om støj fra metrobyggepladsen på Nuuks Plads
Høringssvar vedr. påbud til opstart af tunnelboremaskine – Nørrebroparken
Høringssvar vedr. regulering af affaldsregulativer
Høringssvar vedr. høring om juletræsstader
Høringssvar vedr. høring om handlingsplan for vejstøj Københavns Kommune 2013-2018
Høringssvar vedr. konkretisering af skybrudsplan for Vesterbro Ladegårds Å
Høringssvar vedr. ny plads og adgang til De Gamles By ved hjørnet Møllegade og Guldbergsgade
Høringssvar vedr. 10.-klasseområdet
Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. Skolernes maksimale kapacitet
Høringssvar vedr. udkast til funktionskrav i udbud på reklamebærende byudstyr og buslæskærme
Høringssvar vedr. styringsstrategi for sø- og vandløbssystemet
Høringssvar vedr. startredegørelse for lokalplanforlag for bebyggelsen vest for søerne
Høringssvar vedr. lynhøring om bedre fremkommelighed i København
Høringssvar vedr. ændring af vejnavn for en del af Aldersrogade
Høringssvar vedr. dispositionsforslag for ’Aktivitetsplads for voksne’ på Guldberg Plads

2012
Høringssvar vedr. Skybrudsplan
Høringssvar vedr. Ressouce- og affaldsplan 2018
Høringssvar vedr. klubfællesskaber
Høringssvar vedr. metroforpladser
Høringssvar vedr. afværgeanlæg ved Ragnhildsgade
Høringssvar vedr. grundvandsboring ved Nuuks Plads
Høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2013-14
Høringsvar vedr. Handlingsplan for Grøn Mobilitet
Høringssvar vedr. nedlæggelse af Hillerødgade Skole
Høringssvar vedr. idrætsefterskole
Høringssvar  vedr. Panum II
Kommuneplanhøring vedr. bevaringsværdige bygninger
Høringssvar vedr. Heimdalsgade Syd II
Høringssvar vedr. Læssezoner
Høringssvar vedr. ændring af Erhvervsaffaldsregulativ
Høringssvar vedr. navngivning af en ny park på Ydre Nørrebro
Høringssvar vedr. navngivning af et nyt parkstrøg på Ydre Nørrebro
Høringssvar vedr. nye retningslinjer for gadehandel
Høringssvar vedr. Den Blå By – vandhandleplan for Københavns Kommune
Høringssvar vedr. Grøn hverdag og livskvalitet – Ny Agenda 21 plan
Høringssvar vedr. styrket samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber
Høringssvar vedr. projekt forslag for cykelbaner i Griffenfeldsgade
Høringssvar vedr. ændring af krydset Rosenørns Allé Åboulvard
Høringssvar vedr. påbud om støj ved metrobyggeriet på Nuuks Plads

2011
Høringssvar vedr. Ældreråd
Høringssvar vedr. Moderniseringsplan 2012
Nørrebro Lokaludvalgs høringssvar til bydelsplan
Høringssvar fra Miljøpunkt Nørrebro og Nørrebro Lokaludvalg vedr. affald
Høringsvar til Hotspot på Nørrebro
Borgerinput Hotspot Indre Nørrebro
Borgerinput Hotspot Ydre Nørrebro
Høringssvar vedr. lokalplansforslag Niels Bohr Science Park_
Høringssvar vedr. bussluse på den ydre del af Nørrebrogade
Høringssvar vedr. fodgængerstrategi for Københavns Kommune
Høringssvar vedr. Klimatilpasningsplan
Høringssvar vedr. Plads til naturen
Høringssvar vedr. Farmaceutisk Højskole
Høringssvar vedr. startredegrelse for Panum II
Høringssvar vedr. “Aktiv og tryg hele livet” 
Høringssvar vedr. Nørrebro Cykelrute
Høringssvar vedr. kommuneplantillæg for Rigshospitalet
Høringssvar vedr. Københavns Kommunes nye cykelstrategi
Høringssvar vedr. Søruten etape 2
Høringssvar vedr. ændringer i skoledistrikter
Høringssvar vedr. Niels Bohr Science Park
Høringssvar vedr. ny kultur- og fritidspolitik
Høringssvar vedr. navngivning af plads ved Aldersrogade
Høringssvar vedr. Søruten etape 2. – nyt projekt

2010
Høringssvar vedr. Dagmargården
Høringssvar vedr. støjhandlingsplan
Høringssvar vedr. Integrationspolitik
Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi – Grøn vækst og livskvalitet
Høringssvar vedr. Sikker By
Høringsvar vedr. klyngestruktur
Høring vedr. ny folkepark på DSB-arealet
Høringssvar vedr. evaluering af lokaludvalgene
Høringssvar vedr. Niels Bohr Science Park
Høringssvar vedr. nedlæggelse af servicebusserne
Høringssvar vedr. Kommuneplanstillæg for Rigshospitalet
Høring vedr. forslag til kommuneplanstillæg for Panum Instituttet
Høringssvar vedr. tung trafik (fornyet høring)
Høringssvar vedr. omdannelse af 54 boliger til særboliger i Fogedgården
Høringssvar vedr. forslag om vidreudvikling af dagtilbud 

2009
Høringssvar vedr. Plads til Leg
Høringssvar vedr. legalisering af hash
Høringssvar vedr. kommuneplantillæg ved Panum Instituttet
Høringssvar vedr. “Tag parken i lommen”
Høringssvar vedr. distriktsændringer
Høringssvar vedr. Cykelpakke III
Høringssvar vedr. Københavns Kulturstrategi 2009-2011
Høringssvar vedr. Sankt Hans Gade
Høringssvar vedr navngivning af to pladser
Høringssvar vedr. tung trafik 2009
Høringssvar vedr. Nordhavnen 2009
Høringssvar vedr. helhedsplaner ifm. Landsbyggefondens 2010-midler
Høringssvar vedr. sammenlægning af institutionerne Valhalla og Blokhuset
Høringssvar vedr. Klimaplan København
Høringssvar vedr. strategi for det nye borgernære sundhedsvæsen
Høringssvar vedr. konvertering af ældreboliger
Høringssvar vedr. Plads til leg – prioriteringsliste over istandsættelse af legepladser
Høringssvar vedr. Metropol for mennesker
Høringssvar vedr. Lokalplan Farumgade

2008
Høringssvar vedr. startredegørelse for Farumgade
Høringssvar vedr. Nordhavn får vokseværk
Høringssvar vedr. forbudszone mod tung trafik
Høringssvar vedr. Værested på Nørrebro
Følgeskrivelse til høringssvar vedr. Værested på Nørrebro
Høringssvar vedr. Metrocityring (Forslag til kommuneplantillæg med vvm-redegørelse)
Høringssvar vedr. Det grønne udspil