Klima og grønne- og blå indsatser

Klima og grønne- og blå indsatser

Nørrebro er som nævnt den tættest bebyggede bydel i København og en bydel med meget få offentligt grønne områder til de mange nørrebroere. De få grønne oaser vi har på Nørrebro, er derfor under pres. I sommerhalvåret er især Nørrebroparken, Hans Tavsens Park og Assistens Kirkegård tæt befolket. Det pres vil næppe blive mindre fremadrettet i takt med befolkningstilvæksten i København.

Foto: CopenhagenDreamer

Nørrebroerne er da også meget optagede af at bevare de parker og grønne områder, vi har i bydelen, og også klima og grønne indsatser fylder meget. Det har vi hørt i vores dialog med borgerne gennem de sidste mange år, hvor et gennemgående tema i vores inddragelse er, at det grønne skal bevares og gerne udvides. Det gør sig gældende i vores inddragelse på Facebook, hvor vi har mange tusinde kommentarer, der taler for vigtigheden af det rekreative grønne. Også i den digitale borgerpanelundersøgelse, vi lavede i forbindelse med opstarten af bydelsplansarbejdet, er »Parker og grønne områder« og »Klima og grønne indsatser« de to temaer, som flest nørrebroere mener, at vi som Lokaludvalg skal arbejde med i bydelsplanen.

Grønne områder er også vigtige i forhold til det ændrede klima i København, som følge af klimaforandringerne. I det nye varmere klima er der store udfordringer med den såkaldte »varme-ø-effekt«, dvs. når der under hedebølge ophober sig varme i asfalt og bygninger, som ikke kan slippe væk. En omkranset og tæt bebygget bydel som Nørrebro, som heller ikke har store vandflader og grønne områder, bliver kraftigt påvirket af denne effekt. Derfor er både bevaring og også etablering af nye grønne og blå områder i byen vigtige. Med blå områder menes byrum med vand, som f.eks. Søerne.

Der er lige nu gang i en større klimatilpasning i København med skybrudsløsninger for alle bydelene. I den sammenhæng er der en unik mulighed for at give nørrebroerne nogle grønne og blå byrum, som til en vis grad kan kompensere for de manglende grønne områder i bydelen.

For at imødegå udfordringerne med få grønne og blå m2 pr. indbygger, er der behov for følgende:

 1. Beskytte de blå og grønne områder vi har, særligt de ældre store træer spiller en vigtig rolle for såvel biodiversitet som mikroklimaet.
 2. På Nørrebro er der et stort potentiale og behov for at udvikle nye blå og grønne områder og udvikle de eksisterende grønne områder. De grønne gårde på Nørrebro har en stor værdi og kan komme til at få endnu større værdi for biodiversitet og klimatilpasning (f.eks. i forhold til håndtering af kraftige regnskyl).
 3. Byens gader skal omprofileres, så de i højere grad bidrager til klimasikring og mere biodiversitet med flere små grønne og blå byrum. Det kan f.eks. ske i forbindelse med skybrudsprojekter (man kan samtidig forbedre forholdene for gang, cykling og offentlig transport).

Bevaring af de grønne og blå områder
Da der stort set ikke er nogle matrikler på Nørrebro, der ikke allerede er bebygget, har vi som Lokaludvalg set mange forsøg på at bebygge dele af de grønne områder f.eks. i De Gamles By og i forbindelse med metrobyggeriet på Assistens Kirkegård. Flere gange er det desværre også endt med at små stykker af det grønne er blevet konverteret til bebyggelse. For at Nørrebro ikke i fremtiden skal være helt uden grønne m2, er det ekstra vigtigt at kæmpe for at bevare de større grønne og blå områder samt de grønne kiler, bede og haver, vi har. Vi vil derfor forsætte med at være særlig opmærksomme på, at de få offentlige grønne og blå områder vi har i bydelen, ikke forsvinder. Derfor vil vi lave en kortlægning af alle store og små grønne og blå områder i bydelen, så vi har et konkret værktøj vi kan bruge, når der skal bygges nyt i bydelen.

Nye grønne og blå områder
Der skal også findes plads til nye grønne og blå områder på Nørrebro. 61 % af nørrebroerne i vores borgerpanelsundersøgelse mener, at der skal findes plads til flere grønne arealer på Nørrebro. 63 % synes, at nærheden til grønne områder er vigtig i forhold til deres trivsel. Desuden viser vores undersøgelse at nørrebroerne i undersøgelsen er villige til at have mindre asfalterede eller flisebelagte byrum og pladser samt veje og parkeringspladser, hvis det betyder mere bynatur.

Potentielle nye større og mindre grønne og blå områder
Vi har altid kæmpet for, at få flere grønne og blå områder på Nørrebro. Vi har bl.a. de sidste 10 år kæmpet for at få åbnet Ladegårdsåen og det vil vi fortsætte med. Vi har i forbindelse med arbejdet med bydelsplanen spurgt om input på Facebook til, hvor man på Nørrebro kan finde plads til nye større eller mindre grønne og blå områder. Der blev peget på følgende områder:

 • Sjællandsgade
 • Begrønning af Bispeengbuen
 • Aldersrogade
 • Titangade
 • Borups Plads
 • Nannasgade (foran Kingos Kirke)
 • Odinsgade
 • Midterbanen på Tagensvej
 • Superkilen
 • Tømrergade
 • I forbindelse med skybrudsprojekter

Vi vil arbejde videre med at kvalificere denne liste. Vi vil bl.a. snakke med beboerne i nærområderne om deres tanker og ønsker i forhold til at begrønne områderne, og der skal også laves konkrete forslag til udformning af de grønne og blå områder. Vi vil også arbejde på, at der kan komme yderligere forslag på listen ud fra en ambition om at de 7m2 offentligt grønt pr. indbygger på Nørrebro skal øges. Særligt i forbindelse med nybyggeri ser vi på, om der er afsat tilstrækkelig plads til grønt og blåt. Vi skal også bruge de nye muligheder, der er opstået som følge af Københavns Kommunes nye Natur- og Biodiversitetsplan. Her er der oprettet to nye puljer: Biodiversitetspuljen og Grønne bylivsgader. Dem vil vi opfordre nørrebroerne til at søge i det omfang det giver mening. Vi har også to konkrete projekter, som vi har arbejdet mere med: Lersø Parkallé og åbning af Ladegårdsåen.

Lersø Parkallé
Lersø Parkallé er en 2½ km lang allé, der udgør bydelsgrænsen mellem Ydre Østerbro og Ydre Nørrebro. Gaden bærer i dag præg af at være en af færdselsårerne ind mod København. Den seneste trafiktælling viser, at 6.000 biler dagligt benytter Lersø Parkallé og bus 14 kører også i gaden. Indretningen af Lersø Parkallé fremstår rodet og med meget plads, der ikke bliver udnyttet optimalt. Vi mener at man bør se på indretningen af gaden og om man enten kan lukke gaden helt for biltrafik mellem Sifs Plads og Aldersrogade eller om man kan lukke noget af gaden. Lersø Parkallé kunne så udvikles til et 1,2 km langt grønt strøg, således som det kendes fra den grønne cykelrute på stykket fra Jagtvej til Stefansgade. Der kunne etableres aktiviteter som på Sønder Boulevard og også en 5-mands kunstgræsplæne ud for Nørre Fælled Skole. Vi har været i dialog med Områdefornyelsen på Skjolds Plads, som arbejder med et mindre projekt på en del af området, og vi vil også gå i dialog med Østerbro Lokaludvalg og Bispebjerg Lokaludvalg for at høre, hvad de mener der kan gøres ved indretningen af Lersø Parkallé.

Foto: Oliver Foerstner

Ladegårdsåen
Ladegårdsåen er en å, der løber fra Bispeengbuen og under Københavns gader og munder ud i Peblingesøen. Den er ukendt for de fleste, da den fra 1896 til 1969 blev rørlagt. I dag løber åen under Åboulevard og Ågade, der har taget navn herefter. Vandet i Ladegårdsåen kommer fra Utterslev Mose og Emdrup Sø og ender i Søerne, hvorigennem det løber i rør til Østre Anlæg og Kastellet, for at ende i Øresund. Staten, København og Frederiksberg Kommune har besluttet at arbejde for at nedrive den ene vejbro af Bispeengbuen for at give plads til et stykke af Ladegårdsåen. Forundersøgelserne er færdige i 2023, hvorefter Staten og kommunerne skal aftale næste skridt. Vi vil gerne have at hele Ladegårdsåen og stykket af Lygte Å på Nørrebro fritlægges. I første omgang ønsker vi at Lygte Å i Lundtofteparken og Ladegårdsåen fra Bispeengen og ind i Ågadeparken fritlagt. En åbning af åen vil skabe mere biodiversitet med høj biofaktor og åbningen af åen vil også kunne indgå i klimatilpasning af byen, så vi imødegår kraftigt regn/skybrud såvel som tørke og hedebølger. Vi ønsker også mere vand i åen, så vi samtidig kan sikre, at der er tilstrækkelig ren vandtilførsel til Søerne, så de undgår udtørring og får forbedret vandkvalitet. Derfor støtter vi også op om Lersøkildeprojektet i Lersøparken og oprensning af Utterslev Mose, som Bispebjerg Lokaludvalg arbejder for.

Vores videre arbejde
Vi vil løbende arbejde for, at de få offentlige grønne og blå områder på Nørrebro bevares og ikke bebygges, som det desværre er sket nogen steder. Derudover vil vi arbejde videre med at finde steder, hvor der kan skabes nye grønne og blå byrum for at styrke biodiversitet og mikroklima. Vi vil lave et kort, hvor man kan se forslagene til nye grønne og blå byrum, som også løbende skal opdateres. Listen over mulige placeringer for nye grønne og blå byrum skal løbende kvalificeres.

Vi vil arbejde videre med Lersø Parkallé-projektet, herunder en indledende dialog med Østerbro Lokaludvalg og Bispebjerg Lokaludvalg og en forsat dialog med Områdefornyelsen Skjolds Plads. Derudover skal forslaget også vendes med beboerne i området. I forhold til Ladegårds Å-projektet og Lygte Å-projektet mellem Hillerødgade og Bispeengen vil vi arbejde videre med en realisering af de to projekter.

Foto øverst: CopenhagenDreamer