Om Nørrebro

Om Nørrebro

Her har vi samlet hoveddata for Nørrebros egenart, befolkning og bydelens fysiske rammer.

Nørrebroerne
Der bor 78.583 borgere på Nørrebro på 4,10 km2. Det gør Nørrebro til det tættest befolkede sted i hele Danmark. Til sammenligning bor der på Østerbro1 80.605 borgere på 8,74 km2. Der bor altså stort set lige så mange mennesker på Østerbro, men på over dobbelt så meget plads.

Befolkningen på Nørrebro er generelt vokset i løbet af de sidste 20 år. I perioden fra 2000-2021 er der kommet med 6.224 flere indbyggere i bydelen. Men nu ser vi faktisk en ny tendens. Kigger man udelukkende på de sidste 3 år, er beboertallet for Nørrebro faktisk dalet med omkring 2.000 borgere, og befolkningstallet forventes at falde med ca. 3.400 borgere frem mod 2050.

Der kan være mange årsager til den tendens. Dels forventes den samlede befolkningsudvikling for hele København at aftage over tid. Dels bliver der ikke bygget så meget nyt på Nørrebro. Derudover er der mange, der flytter fra Nørrebro eks. børnefamilier der flytter, for at få en større lejlighed, hvorefter deres bolig efterfølgende bebos af en enkelt person.

På Nørrebro er der blot 7 m2 offentligt grønt pr. indbygger. Det tal er i gennemsnit 33 m2 pr. indbygger i hele København.

En ung bydel
Nørrebro er en ung bydel. 46 % af nørrebroerne er under 30 år. Med andre ord, er det næsten hver anden borger. Andelen af nørrebroere under 30 år er dog dalet lidt de sidste 10 år. For 10 år siden udgjorde unge under 30 år nemlig 50,5 %. Men Nørrebro er og har i mange år været en ung bydel sammenlignet med hele København, hvor unge under 30 år udgør knapt 43 % af befolkningen.

Mangfoldighed
Nørrebro er kendt for sin mangfoldighed. I 2015 udgjorde flygtninge, indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 18,4 % af nørrebroerne. Det tal var 15 % for hele København. Vi har ikke nyere tal tilgængelige, men hvis man kigger på befolkningssammensætningen ift. statsborgerskab, er Nørrebro meget lig befolkningssammensætningen for hele København.

Boligerne på Nørrebro
Boligmassen på Nørrebro er kendetegnet ved, at andelen af andelsboliger er væsentlig højere sammenlignet med hele København. Samtidig er andelen af ejerboliger markant lavere på Nørrebro. Der er en lidt større andel almene boliger end i hele København og lidt færre private lejeboliger.

Kigger man på nyopførte boliger de sidste 5 år, er 79 % af de nyopførte boliger på Nørrebro privat udlejning, 13 % er ejerboliger, 6 % er almene boliger og 2 % er andelsboliger. Til sammenligning er kun 69 % af de nyopførte boliger på tværs af hele København privat udlejning, 20 % er ejerboliger, 9 % er almene boliger og 1 % er andelsboliger.

Langt størstedelen af lejlighederne på Nørrebro er 2- og 3-værelses lejligheder (67 %). Der er få 1-værelses lejligheder (14 %) og heller ikke mange lejligheder på fire værelser og derover (19 %). Den fordeling af boligtyper ligger ikke langt fra københavner-gennemsnittet. Her er der også flest 2- og 3-værelses lejligheder (63 %), få 1-værelses lejligheder (11 %), men en del flere større lejligheder (26 %).

Gennemsnitslevealder
Nørrebro markerer sig desværre som den bydel i København med den laveste gennemsnitslevealder. En kvinde lever faktisk i gennemsnit over 6 år længere, hvis hun bor på Indre By-siden af Dronning Louises Bro end hvis hun bor på Nørrebro. Der er dog sket forbedringer på Nørrebro. De sidste 10 år er den gennemsnitlige middellevetid på Nørrebro nemlig steget med 4 år. Det er en lidt højere stigning end for hele København.

Uddannelse
På Nørrebro er der også sket en stigning i både uddannelses- og indkomstniveau. I den 20-årige periode fra 2001-2021 er antallet af nørrebroere med en lang videregående uddannelse steget væsentligt. Fra at udgøre 8,5 % for 20 år siden til i dag at udgøre 27 %. Fordelingen af borgernes højeste fuldførte uddannelse på Nørrebro minder overordnet set om fordelingen for hele København, men Nørrebro er lidt højere uddannet. På Nørrebro har 51 % gennemført en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Det tal er for hele København 47,5 %.

Indkomst
Den gennemsnitlige disponible indkomst for personer over 14 år er også steget i løbet af de sidste 10 år. I 2011 var gennemsnittet 161.000 kr. og i 2021 er gennemsnittet 223.500 kr. Men Nørrebro har stadig den næstlaveste gennemsnitsindkomst i København, kun undergået af Bispebjerg, og Nørrebro er den bydel i København med den tredje højeste andel, der lever i relativ fattigdom. Samtidig er andelen af børn, der lever i relativ fattigdom, næsten dobbelt så høj på Nørrebro sammenlignet med hele København.

Arbejdsmarkedstilknytning
57 % af nørrebroerne er i beskæftigelse, 3 % er ledige og 40 % står uden for arbejdsstyrken. Denne fordeling svarer overordnet til fordelingen for hele København.

Erhverv
På Nørrebro er de tre største erhverv: »undervisning«, »sociale institutioner« (f.eks. plejehjem, børnehaver, vuggestuer, døgninstitutioner mv.) og »handel«.

Hovedparten af alle virksomheder er mikrovirksomheder, dvs. virksomheder, hvor der er mindre end 10 personer beskæftiget. Fordelingen mellem mikro, små, mellemstore og store virksomheder ligner fordelingen for hele København.

40 % af de beskæftigede med arbejdssted på Nørrebro, arbejder indenfor »Virksomheder og organisationer«, dvs. den private sektor. Det er en større andel end for hele København. 60 % arbejder indenfor »Offentlig forvaltning og service«.