Mere kultur, mere kunst, mere Nørrebro

Mere kultur, mere kunst, mere Nørrebro

Nørrebro er kendt for at have et bredt kulturudbud med både etablerede og aktivistiske udtryksformer, og kulturlivet er en afgørende del af Nørrebros ånd, liv, identitet og sammenhængskraft.

Kulturen og kunsten bringer mennesker sammen, styrker samhørigheden mellem forskellige samfundsgrupper og bidrager til at underbygge Nørrebros mangfoldige bydelsprofil. Desuden bidrager bydelens kulturliv til bydelsøkonomien gennem beskæftigelse inden for kultursektoren og turisme. Vi anerkender i høj grad kulturlivets vigtige tilstedeværelse i vores bydel.

Kort sagt ser og oplever vi koblingen – mere kultur, mere kunst, mere Nørrebro!

Vores fokus er at styrke og videreudvikle kulturlivet i bydelen, og vi arbejder løbende på at fremme og understøtte en mangfoldighed af kulturaktiviteter og -tilbud til bydelens borgere. Det gør vi dels gennem puljemiddeluddelingerne fra Nørrebro Puljen og Byens Puls, hvor vi årligt modtager ansøgninger for over det dobbelte af det beløb, vi råder over (3 mio. kr.). Dels gennem løbende dialog og sparring med bydelens kulturaktører. Vi holdt bl.a. en velbesøgt kulturpolitisk fredagsbar i november 2021, hvor vi satte politikere fra Kultur- og Fritidsudvalget i stævne med lokale kulturaktører fra teater-, kunst-, musik- og gadekulturverdenen og faciliterede en direkte dialog mellem kulturaktørerne og politikerne.

På kulturområdet har vi fem fokusområder:

1) For det første ønsker vi forsat, at støtte og fremme lokale kulturinstitutioner, kulturinitiativer og arrangementer. Dette kan omfatte alt fra teatergrupper og musikforeninger til brugerdrevne og selvbærende kulturinitiativer samt udstillinger og workshops. Vi bakker op om en fortsat bred kulturprofil i bydelen, som spejler og understreger den bredde og diversitet, som Nørrebro repræsenterer og rummer.

2) For det andet ønsker vi, at styrke samarbejdet mellem kulturaktører i bydelen. Dette kan omfatte samarbejde mellem kulturinstitutioner samt samarbejde mellem kulturaktører og lokale virksomheder og organisationer. Det gør vi blandt andet ved at opdyrke netværk, arrangere kulturpolitiske debatter og også til dels med vores årlige Bilfri Søndag på Nørrebrogade, hvor hele bydelen inviteres til at fylde Nørrebrogade med kultur og workshops mm.

3) Derudover ønsker vi at sikre bevarelse af de unikke kulturmiljøer vi har i bydelen. Det er vigtigt at sikre bydelens kulturmiljøer for nuværende og kommende generationer, så de kan opleve og nyde de samme kulturinstitutioner og -miljøer, der har formet Nørrebro til det, det er i dag. Vi mistede eksempelvis hele kulturmiljøet omkring Astrid Noacks Atelier til nye boliger. Derfor er vi opmærksomme på andre bevaringsværdige kulturmiljøer f.eks. KTK-grunden (Bolsjefabrikken og Mayhem mm.) og området med atelier/værksteder på den ydre del af Rådmandsgade bevares.

4) Endelig ønsker vi at kunsten og kulturen strategisk tænkes ind som et redskab i alle facetter af Nørrebros byudvikling

5) Sidst ønsker vi at fremme et åbent og inkluderende kulturliv i bydelen. Dette betyder, at vi vil arbejde for at sikre, at kulturaktiviteter er tilgængelige for alle, uanset alder, køn, etnicitet eller socioøkonomisk baggrund.

En ambitiøs kultur- og kunststrategi i København Kommune
Vi mener at det er på tide, at der udarbejdes en ambitiøs kunst- og kulturstrategi for København. Både Oslo og Stockholm har ambitiøse strategier på kunst- og kulturområdet. Når de politiske partier i København taler om kunst og kultur, oplever vi at debatten ofte bliver reduceret til gavlmalerier, streetkultur eller enkeltstående politiske sager. En kunst- og kulturstrategi er vigtig for at støtte og fremme kunst og kultur i byen og bydelene og kan være med til at definere mål og prioriteter for kunstnerisk udvikling, allokere ressourcer effektivt samt sikre sammenhæng mellem kunstneriske initiativer og samfundsmæssige behov. Derudover bidrager en strategi til at øge synligheden og værdien af kunst og kultur i byen.

Rådet for Visuel Kunst har lavet en flot strategi for visuel kunst for perioden 2018-2020, men som nu er udløbet. Kultur- og Fritidspolitikken for København indeholder også en del af arbejdet, men vi mener, at der mangler et fokuseret blik på kunst og kultur adskilt fra fritids- og idrætslivet. Det vil vi starte en dialog med Rådet for Visuel Kunst og Kultur- og Fritidsudvalget om. I den dialog vil vi også gerne drøfte, hvordan lokale aktører som Lokaludvalgene og Områdefornyelserne kan bidrage med bydelsrelateret og relevant viden samt lokale initiativer ift. kunst og kultur i bydelene. Vi har netop mødtes for første gang og startet dialogen.

Foto: Jens Panduro

I arbejde frem mod en kunst- og kulturstrategi ønsker vi også at adressere:

  • Manglende atelier- og værkstedspladser til Nørrebros kunstnere. ¾ af Københavns kunstnere flytter ud af byen pga. manglende atelier- og værkstedspladser. Derfor synes vi at det skal undersøges, om der kan findes mere plads i kommunale bygninger eller der kan skabes et tættere samarbejde mellem kunstnere og erhvervslivet og boligforeninger i bydelen ift. tomme erhvervslokaler.
  • Mere kunst i det offentlige rum, der kan være med til at skabe mødesteder og identitet. Kunst i byrummet, på pladser, i parker, på legepladser, på byens betonflader og i tunneller skaber interessante byrum. I flere store byer er det besluttet at afsætte 1 % af anlæg ved nybyggeri til kunst i det offentlige rum. Det skal vi også i København.
  • Kunst som redskab i en helhedsorienteret byudvikling. Kunsten og kulturen kan agere løftestang i vores by- og boligområder. Ved at lade samtidskunsten spille en afgørende rolle i byudviklingen kan den hjælpe os med at tænke nye løsninger i vores offentlige rum og få os til at tænke over og indrette de rum, der er vores alles i fællesskab.

Et kulturelt kraftcenter på Nørrebro
Vi savner et kulturelt kraftcenter i bydelen – en akse for kunsten og kulturlivet på Nørrebro – der kan styrke bydelens kulturidentitet og fremme den kunstneriske udvikling i bydelen. Et kulturelt kraftcenter, som man kender det fra flere af de øvrige københavnske bydele f.eks. Copenhagen Contemporary, Art Hub, SMK eller store spillesteder som Vega, som tiltrækker kunstnere og kreative talenter og skaber samlingspunkter for bydelens kunstnere, kulturaktører, borgere og besøgende, hvor samfundsengagement kan opstå og hvor samfundsmæssige spørgsmål kan stilles gennem kulturen og kunsten.

Vi mener konkret, at der skal prioriteres plads til et kulturhus med plads til koncerter, kunst og kulturelle begivenheder, når området ved Vingelodden skal udvikles.

Rammer for kulturhusene på Nørrebro
Vi har en del kommunale kulturhuse i bydelen: Støberiet, Kapelvej 44, Union og Osramhuset samt Blågården- og Nørrebro Bibliotek, som vi har et tæt samarbejde med. Men nogle af kulturhusene er nøglehuse uden bemanding og mulighed for at komme ind fra gaden og en del af lokalerne er langtidsudlejet til forskellige aktører, hvilket vi mener begrænser husenes sande potentialer som kulturelle samlingssteder for bydelens kulturliv.

 

Vi drømmer om kulturhuse med bemanding og økonomi til kulturaktiviteter, og vi synes det kunne være spændende med en større åben dialog med nørrebroerne om de lokale kulturhuses udviklingsmuligheder og de aktiviteter, kulturhusene har og skal have i fremtiden. Samt om, hvordan lokale borgere kan bidrage og få endnu større indflydelse på de lokale kulturtilbud i husene, helt lokalt. F.eks. ved at afholde løbende workshops og dialogmøder med bydelen eller ved at sætte lokaludvalgets digitale borgerpanel i spil.

Vi mener især at der skal fokus på at udvikle Osramhuset til et mere åbent kulturhus. Det er der heldigvis allerede kræfter i Kultur- og Fritidsforvaltningen og i Områdefornyelsen på Skjolds Plads, der er i gang med. Men det kræver også at Osramhuset bliver prioriteret politisk og økonomisk. Det ville være oplagt at tænke stort og omdanne Osramhuset til et åbent og aktivt børnekulturhus i stil med Amager Børnekulturhus.

Det videre arbejde
Vi vil bruge 2023 på at kortlægge Nørrebros kulturaktører: teatre, spillesteder, kunsthaller, gallerier, udstillingssteder, litteraturscenen, gadekulturen og kulturhusene og på den baggrund starte en samtale om udfordringer og udviklingspotentialer i alle hjørner af kulturlivet. Vi vil især gerne række ud til yngre målgrupper i kulturlivet og høre deres tanker om kulturlivet på Nørrebro; hvor skal kulturlivet løftes hen og hvordan? Den samtale kunne eventuelt munde ud i en kulturpolitisk fredagsbar, hvor også Kultur- og Fritidsudvalget inviteres.

Vi ønsker fortsat at spille en aktiv rolle i at støtte og fremme lokale kulturinstitutioner, -aktører og arrangementer – eksisterende såvel som nye. Vi kan fungere som brobyggere mellem kulturaktører og andre relevante aktører i området, herunder lokale virksomheder og organisationer. Vi vil også gerne understøtte et kulturnetværk i bydelen, hvor erfaringsudveksling kan finde sted f.eks. ved afholdelse af kulturpolitiske stormøder og oprettelse/styrkelse af kulturnetværk på Nørrebro. I kulturnetværkssammenhænge kunne det være interessant at drøfte, hvorledes Nørrebros kulturliv i højere grad bliver selvbærende.

Vi vil arbejde for at sætte politisk fokus på behovet for en stærk kunst- og kulturstrategi for København, hvor også lokale aktører som lokaludvalgene og Områdefornyelserne samt det lokale kunst- og kulturliv tænkes ind som medspillere i udarbejdelsen.

Konkret vil vi i løbet af 2023 arbejde for at få et stedsspecifikt og debatterende lysværk på Nørrebro med til Copenhagen Light Festival 2024 med et Open Call.

Vi vil arbejde for at der bevidst og strategisk bruges kunstneriske metoder i udvikling af Nørrebro, både fysisk og socialt. Vi ser allerede at Områdefornyelserne og flere aktører i det almene bruger kunst og kultur som et strategisk greb i byudvikling og ift. borgerinddragelse. Det mener vi skal udbredes til hele Københavns Kommune.

I 2024 vil vi arbejde målrettet for en samlet strategi for kunsten og kulturens rolle på Nørrebro.

Foto øverst: Gavlmaleri af Jakob Tolstrup