Trafikken på Nørrebro

Trafikken på Nørrebro

Som nævnt er begrænset plads og for få grønne og blå områder en generel udfordring på Nørrebro. Nørrebro har også, som resten af København, et problem med alt for høj CO2-udledning og så kan vi også se, at nogle nørrebroere føler sig utrygge, når de færdes i trafikken.

Hvis alle disse udfordringer skal adresseres, skal vi kigge på, hvor meget af byrummet de forskellige trafikformer fylder. Da vi spurgte nørrebroerne hvad de mente, der kunne fylde mindre for at få mere biodiversitet på Nørrebro, pegede et klart flertal på pladser eller byrum, der er asfalterede eller flisebelagte, veje og parkeringspladser.

En af måderne hvorpå man kunne indrette byrummet anderledes er ved at etablere trafikøer på Nørrebro. Det kan mindske den gennemkørende trafik på de mindre veje og dermed skabe plads til f.eks. grønne og blå område, idrætsfaciliteter eller flere cykelstier på Nørrebro. Det kan mindske den gennemkørende trafik på de mindre veje og dermed skabe plads til f.eks. grønne og blå områder, mindre idrætsfaciliteter eller flere cykelstier. Man er lige nu i gang med at etablere en mindre trafikø på Indre Nørrebro i Blågårdsgade-kvarteret.

Vi ved at trafik er et meget omdiskuteret emne både i København som helhed og på Nørrebro. Hver eneste gang trafik kommer op på vores Facebook side, så kan vi se at det giver anledning til stor debat. Særlig bilparkering og begrænsninger af biltrafikken bliver debatteret. Derfor er det også vigtigt, at vi finder løsninger der begrænser biltrafikken, men som stadig giver plads til den nødvendige bilkørsel. Men Nørrebro er samtidig ét af de områder i Danmark med det laveste bilejerskab.

Foto: CopenhagenDreamer

Fossil transport
Vi mener at bilerne generelt skal fylde mindre af det offentlige byrum. I stedet skal der skal være plads til f.eks. bredere fortove, flere cykelstier, flere bænke og andre opholdsmuligheder og også mindre idrætsfaciliteter. Vi har i mange år arrangeret Bilfri Søndag på Nørrebrogade, som viser hvad Nørrebrogade kan bruges til, når der ikke kører biler og busser.

Forurening fra fossilbiler er også en stor udfordring. Derfor bakker vi op om Kommuneplanens bestemmelse om, at København skal overholde Verdenssundhedsorganisationens WHO’s grænseværdier for luftforurening hurtigst muligt. Luftforurening er det største miljøbetingede sundhedsproblem og er skyld i hvert 10. dødsfald i København. Vi mener at det er uacceptabelt, at børn der bliver født og vokser op i København, bliver syge og får kortere liv som følge af den forurenede luft. Vi ønsker derfor, at alle skoleveje og andre steder med udsatte borgere gøres til forureningsfrie veje, og så vil vi som sagt, se på om det skal etableres en eller flere trafikøer på Nørrebro.

For at imødekomme det problem, der er visse steder på Nørrebro med manglende parkering og samtidig skabe mere plads i det offentlige byrum, vil vi arbejde for at beboere kan bruge parkeringspladser tilknyttet offentlige institutioner efter arbejdstid.

Knallerterne er også et større luftforurenings- og støjproblem, som vi mener, at man bør kigge på. F.eks. kan man se på om der kan stilles større krav til, at de skal mindske deres udledning af CO2 og forurenende partikler. Man kunne også se på, om der kan stilles krav til at en-til-en levering f.eks. Wolt skal være emissionsfrie.

Cykelstier
Vi vil arbejde på at få etableret cykelstier på Guldbergsgade og Mimersgade. Vi kan fra vores borgerpanelundersøgelse om trafik se, at det er de to gader flest peger på som gade, hvor der mangler cykelstier. Teknik- og Miljøforvaltningen har lavet et projekt for cykelstier i Mimersgade, så det vil vi arbejde på at få finansieret. I Guldbergsgade vil vi arbejde på, at der bliver afsat penge til at der kan laves et projektforslag for cykelstier. Derudover vil vi arbejde videre med at undersøge, hvor der mangler cykelstier i bydelen.

Cykelgader kan også være en løsning man kunne se på i de gader, hvor der ikke kan etableres egentlige cykelstier. Derfor vil vi holde øje med hvordan cykeltrafikken udvikler sig i Rantzausgade, der nu er ved at blive omdannet til cykelgade.

Når antallet af cyklister og ladcykler stiger, skabes der også mere trængsel og det skaber en uhensigtsmæssig trafikkultur. Vi vil derfor gerne diskutere, hvordan vi kan skabe en bedre trafikkultur blandt cyklisterne på Nørrebro. Vi ønsker også at have en diskussion af hvem der skal anvende cykelstierne. Som det er nu, kommer der flere typer af trafikanter på cykelstierne (speedpedelics, ladcykler etc.), som kan gøre at det føles mere usikkert at køre på cykelstierne.

Cykelparkering har også i mange år været en udfordring på Nørrebro. Der er mange flere cykler end der er parkeringsmuligheder til. Derfor vil vi arbejde på at få belyst, hvor der mangler cykelparkering og hvordan man kan etablere cykelparkering de steder.

Metro
Vi har i mange år arbejdet for at der kommer en metrostation på Indre Nørrebro. Det er et ønske som nørrebroerne også bakker op om. I den borgerpanelsundersøgelse vi lavede om trafik og mobilitet svarede 58 % »ja« til, at der skal placeres en metrostation på Indre Nørrebro. Her pegede flest på Blågårds Plads og Skt. Hans Torv. Vi mener dog, at Stengade er det mest oplagte sted, og det er også en placering, der ligger meget tæt på de to steder, der bliver peget på i borgerpanelundersøgelsen. Der vil skulle tages en diskussion af, hvordan selve byggepladsen skal udformes, og hvor meget den skal fylde i den periode, hvor metrostationen ville skulle bygges.

Gående
Vi vil også kigge på, om man kan oprette gåruter på Nørrebro, særligt grønne gåruter. Derfor vil vi også undersøge om der er steder, hvor der er behov for at åbne op for gående eller hvor der er barrierer for gående.

Vores videre arbejde
Vi vil gerne gå videre med at undersøge, hvordan man kan etablere en samlet eller flere mindre trafikøer på Nørrebro, samt om der er opbakning blandt nørrebroerne. Vi vil også se på, hvordan en trafikø/trafikøerne kunne indrettes. I den forbindelse vil vi også se på om vejene omkring skolerne og omkring udsatte borgere skal gøre forureningsfri.

Foto: Thomas Wilhelm

Som som nævnt, mener vi også, at man skal se på om nye bydele, som f.eks. Vingelodden, skal gøres bilfrie i et eller andet omfang.

For at frigøre plads på offentlig vej, vil vi se på hvor og hvordan man kan nedlægge parkeringspladser. I den forbindelse vil vi samtidig se på om der er steder, hvor borgerne kan bruge parkeringspladser, der er tilknyttet offentlige institutioner efter arbejdstid.

I forhold til cyklister vil vi lave yderligere undersøgelser af, hvor der mangler cykelstier på Nørrebro og arbejde for bevilling til cykelsti på Mimersgade og for at der bliver lavet et projekt med cykelsti på Guldberggade. Vi vil også se på, hvordan man kan forbedre cykelkulturen på Nørrebro og lave yderligere undersøgelser af, hvor der mangler cykelparkering på Nørrebro.

Sidst vil vi arbejde for metro i Stengade og sikre at en eventuel metroarbejdsplads, der indrettes så det generer borgerne mindst muligt.