Idrætslivet på Nørrebro

Idrætslivet på Nørrebro

Det organiserede foreningsidrætsliv har været et mangeårigt fokus for os i Lokaludvalget. Vi var i sin tid med til at starte Nørrebros Idrætsråd, der har arbejdet aktivt for at styrke og organisere idrætslivet på Nørrebro. Vi har en løbende dialog med idrætsforeningerne, både til vores konferencer, i netværk og via udvalgets idrætsrepræsentanter.

Der er meget forskning, der peger på, at idræt, bevægelse og fysisk aktivitet afføder en lang række langsigtede effekter f.eks. glæde, bedre fysisk- og mental sundhed samt højere grad af inddragelse i sociale fællesskaber og et aktivt medborgerskab, ligesom fysisk aktivitet f.eks. påvirker børns læring og unges trivsel. Især for grupper af børn og unge i udsatte positioner på Nørrebro har deltagelse i det frivillige foreningsliv stor betydning.

Foreningsdeltagelsen er generelt lav i København sammenlignet med landsgennemsnittet. Den største udfordring på Nørrebro, når det kommer til det frivillige foreningsidrætsliv er, at bydelen i den grad mangler kapacitet set i forhold til, hvor mange vi bor i bydelen. Med kapacitet mener vi både faciliteter i form af m2 til alle former for foreningsaktiviteter, men også kapacitet i foreningerne i form af endnu flere frivillige og trænere, der kan udbyde hold og aktiviteter samt flere store foreninger, der kan bidrage til et bredt fritidstilbud til bydelens børn og unge (og voksne). Vi mangler også faste foreningsbaser og -lokaler til flere af vores store foreninger. F.eks. Global Kidz m.fl.

Foto: DronePixels

Til ca. 78.600 borgere har vi på Nørrebro:

 • Hillerødgade Svømmehal og Hal
 • Korsgadehallen
 • Nørrebrohallen
 • En 11-mands kunstgræsbane i Mimersparken
 • En forstørret 8-mands kunstgræsbane i Nørrebroparken
 • Kampsportens Hus
 • Brobold-kunstgræsbaner i forskellige mindre boldbure/baner
 • Og gymnastiksale og lokaler på bydelens fem folkeskoler i det omfang, det kan lade sig gøre.

Vi har dog også forskellige åbne udendørs faciliteter, primært til uorganiseret idrætsliv:

 • En multibane på Guldberg Plads
 • Asfaltbaner i Hans Tavsens Park
 • Skate-arealer på Den Røde Plads, ved Den Grønne Cykelsti ved Hillerødgade og under broen ved
 • Bispebjerg St.
 • Street faciliteter under Bispeengbuen
 • Diverse basket-bure
 • En volleybane.

Desuden er der en 8-mands kunstgræsbane på vej i Mimersparken, planer om en 5-mands kunstgræsbane i Hans Tavsens Park, et boldtorv i AKB Lundtoftegade (inkl. lille bane) og flere broboldbaner på vej bl.a. i Titanparken, i Vermundsgade, på Vingelodden (midlertidigt) og i to gårde ud mod Kapelvej.

Tilbage i 2017 spurgte vi bydelens forældre om deres børns fritidsliv. Undersøgelsen viste, at to ud af tre børn i alderen 3-16 år »går til noget« i fritiden (66 % af 1.045 børn), men at 40 % af dem gik til aktiviteten udenfor bydelen. Da vi spurgte til baggrunden for det, svarede 50 % at tilbuddet ikke findes på Nørrebro.

Det er altså ikke kun m2 til faciliteter vi mangler, men også flere brede foreninger og flere frivillige og trænere i de enkelte foreninger. Alt sammen noget, der skal til for at få bugt med ventelister i bydelen.

Fremtidige tiltag
Det er umuligt at finde plads til alle de faciliteter, der mangler på Nørrebro, da Nørrebro er den tættest befolkede bydel i København og der er ikke mange mulige byggegrunde til at opføre idrætsanlæg.

Vi har spurgt ind til, hvilke løsningsforslag, der skal prioriteres i den brede borgerpanelsundersøgelse vi lavede forud for bydelsplanen. Her pegede flertallet på, at der skal arbejdes på, at åbne flere offentlige institutioner op udenfor åbningstid samt at der skal anlægges flere idrætsfaciliteter, men kun hvis der er anvendelige »grå« områder.

Sammen med et utal af debatter og input på de sociale medier gennem årene, underbygger det vores holdning om, at der ikke skal inddrages flere offentlige grønne m2, men tænkes nyt og kreativt for at finde flere m2 til idrætsfaciliteter. Vi mener ikke, at det er en holdbar løsning at placere flere kunstgræsbaner og idrætsfaciliteter på de få offentlige grønne rekreative områder, vi har på Nørrebro. Hvis det alligevel ender sådan, skal der findes erstatningsgrønt. Det er også den holdning, vi har fået præsenteret fra nørrebroerne, både i vores borgerpanel og via input på vores platforme på de sociale medier.

I stedet skal vi omdanne vejareal og gaderummet og kigge på nye arkitektoniske løsninger. F.eks. inddrage tagene, så nye faciliteter bliver placeret på »grå« arealer i bydelen. Vi ser bl.a. et potentiale i en hel eller delvis lukning af Lersø Parkallé eller en udnyttelse af gaden i den blinde ende af Sjællandsgade og når kvarteret omkring Vingelodden skal udvikles, mener vi også, at der skal afsættes m2 til faciliteter f.eks. i form af et sports- og sundhedshus. Det kunne indeholde både indendørs boldbaner til f.eks. håndbold, basket og fodbold og træningslokaler til sundhedstilbud og genoptræning mm. Vi arbejder også på, at matriklen på Baldersgade 10 kan blive en fast foreningsbase for Global Kidz og startskuddet til et »Dansens Hus« på Nørrebro, ligesom Kampsportens Hus, som er blevet en realitet her i 2022 og som var med som idé i vores første bydelsplan.

Det er også en generel udfordring, at foreningslivet generelt først starter ved 17-tiden, dels fordi det er en udfordring at finde frivillige trænere, der kan komme før og dels fordi det er svært for forældre, at følge deres børn til aktiviteter tidligere. Vi vil gerne understøtte arbejdet med at få det frivillige foreningsidrætsliv tidligere i gang i dagtimerne. F.eks. ved at understøtte arbejdet med juniortrænere og/eller styrke samarbejdet med KKFO’erne og klubberne, så foreningslivet kan opstå derudfra. Derudover bakker vi i den grad op om arbejdet med at opdyrke samarbejder mellem foreningslivet og bydelens institutioner og skoler, så et foreningsidrætsfritidsliv f.eks. også kan foregå i de børnehaver, der råder over små haller eller andre egnede m2, der kan benyttes af foreningslivet om eftermiddagen eller aftenen.

I marts 2023 holdt vi et stormøde for idrætslivet på Nørrebro. Her samlede vi en række idrætsforeninger og aktører, alle med aktiviteter for børn og unge i bydelen. Foreningerne pegede bl.a. på udfordringer med ventelister, mangel på banetider og også mangel på frivillige trænere. Coronatiden har været en udfordring for mange af foreningerne og i flere af foreningerne er de få om at drive det administrative og organisatoriske i foreningen. Der kom også mange idéer til fremtidige projekter frem, som vi gerne vil arbejde for at understøtte. Vi vil tage initiativ til endnu et netværksmøde for idrætslivet i slutningen af 2023.

Vores vision for idrætslivet
For os er visionen at flere børn og unge fra Nørrebro bliver foreningsaktive og at der bliver skabt lige mulighed for at deltage i foreningslivet for alle børn og unge fra Nørrebro. Derudover at vi ved at tænke kreativt, finder flere m2 til både indendørs og udendørs foreningsaktiviteter på Nørrebro. Samt at vi får flere brede, stærke foreninger på Nørrebro med faciliteter og lokaler i bydelen og dermed grobund for at udvikle sig som foreninger og udvikle på det sociale engagement, der kan skabes i og omkring en forening.

Det videre arbejde
Vi vil arbejde for, at der løbende tænkes kreativt for at finde mere kapacitet til både indendørs og udendørs foreningsaktiviteter på Nørrebro. F.eks. om aftenen i børnehaver, på tage eller på vejarealer og at egnede gader og asfalterede pladser omdannes til grønne områder med fritidstilbud og idrætsbaner.

Vi vil arbejde videre for, at matriklen på Baldersgade 10 kan udvikles til en fast foreningsbase for Global Kidz og måske være startskuddet til et »Dansens Hus« på Nørrebro.

Vi vil også arbejde for, at der etableres en idrætsfacilitet f.eks. et sports- og sundhedshus i forbindelse med udvikling af kvarteret ved Vingelodden.

Vi vil understøtte netværk, samarbejde og erfaringsudveksling mellem idrætsforeningerne med henblik på at skabe mere foreningsidrætskapacitet i bydelen. Det vil vi bl.a. gøre ved at samle idrætsforeninger til netværksmøde(r) og det er også et af formålene bag Bilfri Søndag på Nørrebrogade.

Vi vil også forsat understøtte samarbejdet mellem det frivillige foreningsliv og de forskellige kommunale forvaltninger og institutioner. Vi har tidligere afholdt to konferencer, der sætter fokus på samarbejdet og det arbejde vil vi gerne forsætte.

Foto øverst: DronePixels