Vores input til Overførselssagen 21-22

Ekstra midler så trafiksikringen af Rantzausgade kan gennemføres og renovering af nedslidte legepladser. Dét er blot nogle af de input vi har til Overførselssagen!

Vores input til Overførselssagen 21-22

Her er vores input til Overførselssagen 2021-22, hvor de overskydende midler fra sidste års budget fordeles. Det er partierne fra Budget 2022, der fordeler overskydende midler; alle partierne undtagen Konservative.

Vores input er alle tiltag, der imødekommer længerevarende lokale ønsker, løser udfordringer og indfrier potentialer på Nørrebro. Vi håber politikerne vil tage inputtene med i forhandlingerne og bruge indspillet i den fremadrettede planlægning. (Inputtene er ikke prioriterede).

 • Rantzausgade
 • Midler til at gennemføre de grønne tiltag fra Helhedsplanen for De Gamles By
 • Nedslidte legepladser på Nørrebro
 • Ekstra midler til etablering af offentligt toilet ved Dr. Louises Bro i bunker
 • Opgradering af belysning på den eksisterende kunstgræsbane i
  Nørrebroparken
 • ”Lersøkilden”
 • Tryghedspartnerskab på Nørrebro
 • Ekstra busstoppested i Lundtoftegade
 • Forbedring af overgangen mellem ”den grønne cykelsti” og Hans Tavsens Gade
 • Etablering af signallys i Hillerødgade, hvor “den grønne cykelsti” krydser Hillerødgade
 • Midler til forundersøgelse af mere metro/flere stationer på Nørrebro
 • Helle på Tagensvej

Herunder følger en beskrivelse af de enkelte input.

Rantzausgade
Arbejdet med trafiksikringen af Rantzausgade har være i gang i næsten 8 år. Adskillige borgere og erhvervsdrivende i området har været involveret i at udforme projekterne i rigtig mange år. Og der er blevet brugt adskillige millioner på processen indtil videre. Nu mangler der pludselig 3.2 mio. kr. til trafiksikringen af Rantzausgade og 2.5 mio. kr. til cykelovergangen kan udføres. Rantzausgade er skolevej for mange børn i kvarteret og stadig virkelig farlig for bløde trafikanter – her 9 år efter dødsulykken i gaden. Det er meget afgørende for beboere i området og trygheden at der findes ekstra midler til Rantzausgade her til Overførselssag 2021-22, så projektet kan gennemføres. Hvis det er nødvendigt, kan man eventuelt tage pengene fra andre ikke igangsatte anlægsprojekter på Nørrebro eller andre steder i byen. Vi står meget gerne til rådighed til en diskussion af hvilke projekter man kan nedprioritere. (Økonomi: 5.7 mio. kr.).

Realiseringen af grønne tiltag fra Helhedsplanen for De Gamles By
I Helhedsplanen for De Gamles By er der beskrevet en række tiltag, der skal sikre og forbedre det grønne i De Gamles By. Helhedsplanen er godkendt og der blev afsat midler til nogle af tiltagene på Overførselssagen 2020-21. Der mangler stadig finansiering af en støjmur og fortætning af beplantning i Nordpolen, opgradering af det grønne rum på Møllepladsen bl.a. med en siddekant i kantzonen ud til Møllegade og lommegrønt og nye træer i hele De Gamles By. Det er altafgørende for balancen i De Gamles By, at de grønne tiltag fra planen følges op økonomisk, særlig nu i forbindelse med de to store byggerier på området. (Økonomi: 20 mio. kr. til anlæg)

Nedslidte legepladser på Nørrebro
Der er brug for en renovering og opgradering af flere af Nørrebros legepladser. Flere af legepladserne var i forvejen nedslidte, og under Covid-19-nedlukningen er bydelens legepladser er blevet brugt rigtig meget. Det er skabt yderligere slitage og synliggjort at nogle af vores legepladser i bydelen trænger til en opgradering. Vi mener at bl.a. at følgende legepladser trænger til renovering og opgradering: legepladsen ved Sjællandsgade/Guldbergsgade-krydset, på Guldbergs Plads, i BaNanna Park, på Blågårds Plads og legepladsen i Baldersgade. (Økonomi: Ukendt).

Ekstra midler til etablering af offentligt toilet ved Dr. Louises Bro i bunker
På Budget 2022 blev der afsat midler til et offentligt toilet ved Dronning Louises Bro. Området bliver brugt rigtig meget i sommerhalvåret, og der er i den grad brug for et offentligt toilet, så de grønne områder og cykel-tunnelerne ikke bliver brugt. Efterfølgende har det vist sig svært at finde en placering til et toilet og den permanente løsning er blevet en toiletvogn. Vi ønsker ikke en toiletvogn ved Dronning Louises Bro, da det vil forstyrre helhedsindtrykket omkring den gamle fredede bro. Det er sidenhen blevet undersøgt om det offentlige toilet kan etableres i bunkeren ved Peblinge Dossering. Det er forvaltningens skøn at det er muligt at etablere et offentligt toilet i bunkeren, selvom forvaltningen fraråder dette bl.a. på grund af merudgiften, udfordringer ift. handicaptilgængelighed og bunkerens størrelse. Bunkeren er ikke fredet og forvaltes af Hovedstadens Beredskab. Vi mener det er afgørende at der findes en ordentlig permanent løsning. Området ved Dronning Louises Bro har stor rekreativ og kulturel værdi for Nørrebro og for hele København. Derfor skal det prioriteres at det kommende toilet bliver integreret ordentligt i området. (Økonomi: Den samlede omkostning til etablering af et toilet i bunkeren estimeres at være
mellem 2,5-3,5 mio. kr. ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen)

Udskiftning af lys på de eksisterende kunstgræsbaner i Nørrebroparken
For at imødekomme naboernes klager om lys- og lydgener fra de to eksisterende 7-mandskunstgræsbaner i Nørrebroparken, foreslår vi at
der afsættes midler til at opgradere belysningen til ny teknologi, der giver væsentlig mindre lysforurening og et nyt styresystem, som kan tidsstyre lyset, hvormed lydgenerne begrænses. På sidste års Overførselssag blev det besluttet, at forvaltningen skal gå i gang med at indhente en fornyet dispensation fra Fredningsmyndighederne og en byggetilladelse til udskiftning af lysene. Så nu skal finansieringen prioriteres ifm. forhandlingerne om Budget 2022. (Økonomi: 1 mio. kr. drift på 0,1 mio. kr. årligt)

”Lersøkilden”
Vi, Miljøpunkt Nørrebro og Bispebjerg Lokaludvalg ønsker at man i forbindelse med det skybrudsprojekt, der er vedtaget i Lersøparken, hvor man vil lave en ny sø, omlægger rørføringen af Lersøkilden, så den ikke længere ledes direkte i kloakken, men i stedet ledes over i Lygte- /Ladegårdsåens rørføring. Det vil sikre mere vand til Søerne og spare
københavnerne penge, da man ikke længere skal betale for at lede rent vand direkte ud i kloakken. Dette input sendes ind på vegne af Bispebjerg Lokaludvalg, Nørrebro Lokaludvalg og Miljøpunkt Nørrebro. (Økonomi: 1.2 mio. kr.).

Tryghedspartnerskab på Nørrebro
Utrygheden er stadig høj på Nørrebro. Omkring hver 5. borger i de to områder svarer, at de er utrygge i aften- og nattetimerne i deres kvarter. Trods mange tiltag med nye byrum mm. er utryghed en markant problemstilling i begge områder. For at øge trygheden og mindske kriminaliteten samt arbejde systematisk med problemstillingerne i områderne, foreslår vi et tryghedspartnerskab på Nørrebro. Der er opbakning fra de boligsociale helhedsplaner på Nørrebro (bl.a. fra
Sigynsgade, NørrebroByggerne og Os fra Mimerskvarter m.fl.), der gerne vil omfattes af et tryghedspartnerskab. (Økonomi: 7 mio. til 4-årig indsats fra primo 2022 til ultimo 2025).

Ekstra busstoppested i Lundtoftegade
Vi har gennem årene modtaget en del henvendelser fra borgere i Lundtoftegade-kvarteret, der har svært ved at benytte busnettet efter bus 66 er nedlagt og stoppestedet på Lundtoftegade ved Høsterkøbgade er nedlagt. Særligt ældre og gangbesværede borgere fra Nørrebro Vænge og AKB Lundtoftegade oplever udfordringer med afstanden til nærmeste stoppested. Derfor bakker vi op om den aktuelle borgerdrevne kampagne for at få et ekstra stoppested for 250S på Lundtoftegade. (Økonomi: ca. 400.000 til etablering af busstoppested).

Forbedring af overgangen mellem ”den grønne cykelsti” og Hans Tavsens Gade
Der er rigtig mange cyklister, der benytter sig af ”den grønne cykelsti” på strækningen mellem Rantzausgade og Jagtvej og videre mod Superkilen. Mange cyklister ønsker at dreje ned af den lille stikvej til Hans Egedes Vej og videre ad Hans Tavsens Gade. Der er ikke lave gode foranstaltninger på cykelstien ift. til det sving, hvilket skaber mange farlige situationer, da cyklister må bremse op på den smalle meget befærdede cykelsti for at dreje eller forsøge at krydse ved at flette ind mellem modkørende cyklister. Derfor peger vi på, at der skal laves en bedre løsning evt. i form af en drejebane eller et helle, hvor cyklister kan stoppe. (Økonomi: Ukendt).

Etablering af signallys i Hillerødgade, hvor “den grønne cykelsti” krydser Hillerødgade
Mange borgere oplever stor utryghed, når de går eller cykler langs ”den grønne cykelsti” og skal krydse Hillerødgade. Der opstår ofte farlige situationer, da mange cyklister kører i høj fart og skal forsøge at aflæse om de biler, der som regel kører meget langsomt eller holder stille pga. trængsel, har i sinde at holde tilbage for dem. Vi forslår at der laves lysregulering i krydset Hillerødgade/”den grønne cykelsti” for at afhjælpe disse farlige situationer. (Økonomi: Ukendt).

Midler til forundersøgelse af mere metro/flere stationer på Nørrebro
Metroselskabet og Københavns Kommune er i gang med at undersøge de mulige fremtidige metrolinjeføringer og stationer I København. Vi ønsker at der afsættes ekstra midler til at undersøge om der kan etableres flere metrostationer på Nørrebro. (Økonomi: Ukendt).

Helle på Tagensvej
Tagensvej er en bred gade, som virker som en barriere på Ydre Nørrebro. Kommunen har tidligere haft planer om at omdanne gaden som en busprioriteret gade. Dette er nu opgivet og vi kan forvente at gaden blive genoprettet 1:1. Denne genopretning vil ikke ændre på problemet med at gaden ikke kan krydses. Nørrebro Lokaludvalg ønsker derfor at der bygges en helle midt på gaden i strækningen mellem Vølundsgade og Ægirsgade, så passage af gaden kan blive lettere. (Økonomi: Ukendt).

0 replies on “Vores input til Overførselssagen 21-22”