Vores input til Budget 2021

Foto: @myslien

Vores input til Budget 2021

Budgetforhandlingerne til Budget 2021 er i fuld gang og vi har sendt vores forslag til lokale tiltag og indsatser til politikerne.

Vi vil pege på følgende lokale tiltag til Budget 2021:

– Offentligt toilet og flere skraldespande i Nørrebroparken
– Offentligt toilet på Dronning Louises Bro
– Lokal fritidskoordinator
– Midler til at gennemføre de grønne tiltag fra Helhedsplanen for De Gamles By
– Fritidens Hus på Ydre Nørrebro
– Ekstra midler til fælles aktivitetshus i Mimersparken
– Opgradering af belysning på de eksisterende kunstgræsbaner i Nørrebroparken
– Trafiksikring af Rådmandsgade og Mimersgade
– Udvidet driftsbevilling til Sjællandsgade Bad
– Driftsbevilling til værestedet Muhabet
– Driftsbevilling til Folkets Hus (Puljen til alternative kulturhuse)
– Driftsbevilling til Aktivitetscenter Baldersgade

Her følger en beskrivelse af de enkelte budget input:


Offentligt toilet og flere skraldespande i Nørrebroparken
Vi har de sidste år modtaget rigtig mange henvendelser fra naboer og brugere af Nørrebroparken om urinering og store mængder af skrald i Nørrebroparken. Derfor håber vi at der kan findes midler på Budget 2021 til et ekstra toilet i Nørrebroparken og flere skraldespande.

Økonomi: ca. 1.2 mio. kr. til et offentligt toilet og midler til drift af toilet, skraldeopsamling og ekstra skraldespande.


Offentligt toilet på Dronning Louises Bro
Dronning Louises Bro bliver brugt rigtig meget i sommerhalvåret. Der er i den grad brug for et offentligt toilet, så de grønne områder og cykeltunnelerne ikke bliver brugt.

Økonomi: ca. 1.2 mio. kr. til offentligt toilet og midler til drift af toilet.


Lokal fritidskoordinator
På Nørrebro er der behov for en målrettet strategi ift. af få flere udsatte Nørrebrobørn og -unge inkluderet i foreningslivet, og få anvendt idrætsfaciliteterne på Nørrebro mere optimalt end i dag. Særligt i områderne omkring de 4 folkeskoler; Nørre Fælled Skole, Blågård Skole, Nørrebro Park Skole og Guldberg Skole er der næsten ingen fritidsaktiviteter organiseret af det lokale frivillige foreningsliv. Derfor arbejder vi som lokaludvalg for oprettelsen af en lokal fritidskoordinatorstilling som en forsøgsordning over en 4-årig periode.

Fritidskoordinatoren skal arbejde målrettet med koordinering og brobygning ift. af få flere udsatte Nørrebro-børn og -unge inkluderet i foreningslivet, og få anvendt idrætsfaciliteterne på Nørrebro mere optimalt end i dag. Eksempler på opgaver kunne være at være kontaktperson og brobygger til og fra de lokale skoler, fritidsinstitutioner, foreningsliv, at koordinere med SOF og de boligsociale helhedsplaner ift. at inkludere flest mulig lokale socialt udsatte børn og unge, samt hjælpe de lokale frivillige foreninger med at opstarte aktiviteter, der er målrettede lokale børn og ungegrupper  og systematisk inklusion af udskolingselever i det lokale fritidsliv for herigennem af fremme det lokale aktive medborgerskab og integration.

Den lokale fritidskoordinator kan f.eks. forankres i Nørrebro Idrætsråd med Nørrebro Lokaludvalg som ansvarlig via en driftstøtteaftale.
Dette input er blevet anbefalet af 50 børne/unge-aktører til en konference Lokaludvalget holdt i februar 2019, som svar på, hvordan vi sikrer og forbedrer det tværfaglige samarbejde om Nørrebros børn og unge. Heriblandt repræsentanter fra Nørrebro Idrætsråd, foreningslivet (Nørrebro United, Shezone, Global Kidz, Nørrebro Taekwondo Klub, Alverdens Børn m.fl.), det boligsociale, Områdefornyelsen Indre Nørrebro, skoleledere og lærere, ledere og medarbejdere fra fritidsinstitutionerne, Kultur N, Idrætsprojektet, Idrætslegepladsen, gadeplan og SOF-indsatser.

Økonomi: 2 mio. kr. til ansættelse af en medarbejder i 4 år samt aktivitetsmidler.


Midler til at gennemføre de grønne tiltag fra Helhedsplanen for De Gamles By
I Helhedsplanen for De Gamles By er der beskrevet en række tiltag, der skal sikre og forbedre det grønne i De Gamles By. Det drejer sig bl.a. om en støjmur ud mod Tagensvej, kantzone ud mod Møllegade, belysning og opgradering af det grønne (ekstra beplantning og fortætning af beplantning) mm. Helhedsplanen er nu godkendt, men der er ikke afsat midler til at udføre tiltagene fra planen. Det er altafgørende for balancen i De Gamles By at de grønne tiltag fra planen følges op økonomisk, særlig nu i forbindelse med de to store byggerier i området.
Bag Helhedsplanen for De Gamles By står en referencegruppe, der har samarbejdet om planen i 2 år – bestående af nabogruppe, Miljøpunkt Nørrebro, repræsentanter fra forvaltningerne i SUF, TMF, BUF, Det Frie Gymnasium og Red Byens Træer m.fl. Se Helhedsplanen for De Gamles By her

Økonomi: Ukendt


Fritidens Hus på Ydre Nørrebro
Visionen er at udnytte ledige etager i Skodsborggade 6 og skabe et stort visionært børne- og ungehus. Dvs. et hus fyldt med fritidsaktiviteter for børn og unge ml. 10-18 år på Ydre Nørrebro på tværs af foreningsliv, fritidsaktører, forvaltninger, Ungdomsskole mm. Fritidscenter Ydre Nørrebro (FCYN) er allerede i huset på 2 etager og fra sommer 2021 står 3 etager tomme, som kunne bruges til et børne- og ungehus med fritidsaktiviteter. Bag dette budgetønske står også FCYN.
Læs meget mere om visionen her

Økonomi: Kræver en langtidslejekontrakt på 10 år eller mere eller tilbagekøb af huset på 25 mio. kr.


Ekstra midler til fælles aktivitetshus i Mimersparken
Projektet om etablering af et fælles kvarterhus i Mimersparken med beboerfaciliteter, omklædnings- og klubfaciliteter til brugere af kunstgræsbanen samt støttefaciliteter til brugere af den bemandede legeplads har været en del af flere politiske budgetbeslutninger siden 2013, og har fået afsat og overført i alt 10,3 mio. kr. Bo-Vita, der har været en del af projektet, har i september 2019 trukket sig. Med de resterende midler er det ikke muligt at opføre et fælleshus, som matcher den funktionalitet, der oprindeligt var stillet brugerne i udsigt. Inden for den nuværende økonomiske ramme er den eneste mulighed at genbruge og permanentgøre pavillonen for den bemandede legeplads, som kommunen ejer, og tilkøbe en ny pavillon eller etablere mindre tilbygninger til omklædnings- og klubfaciliteter til brugere af kunstgræsbanen. Brugerne ønsker fortsat, at der opføres et fælles aktivitetshus i området. Det fælles aktivitetshus i Mimersparken skal være med til at skabe tryghed i området. Her kan synergier og samarbejde ske på tværs af fritidsbrugerne og brugere af den bemandede legeplads til gavn for især lokalområdets børn. Hvis der afsættes midler ved Budget 2021, kan der etableres et fælles aktivitetshus med de funktioner, der er stillet brugerne i udsigt.
Bag dette input til Budget 2021 står brugerne af kunstgræsbanen i Mimersparken og Den Bemandede Legeplads i Mimersparken.

Økonomi: 1.5 – 2.0 mio. kr. i ekstra finansiering til nybyggeri af fælles aktivitetshus


Opgradering af belysning på den eksisterende kunstgræsbane i Nørrebroparken
For at imødekomme naboernes klager om lys- og lydgener fra de to eksisterende 7-mandskunstgræsbaner i Nørrebroparken, anbefalede Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med Budget 2018, at belysningen på de to eksisterende kunstgræsbaner i Nørrebroparken blev opgraderet. Det blev der ikke afsat midler til i Budget 2018. Det er forsat et problem med lysgenerne for naboerne til kunstgræsbanerne. Derfor foreslås det, at der anvendes en ny teknologi, der giver væsentlig mindre lysforurening og et nyt styresystem, som kan tidsstyre lyset hvormed lydgenerne begrænses. Styringen af belysningen er en del af forvaltningens drift.
Dette input til Budget 2021 bakkes op af Nørrebro United og naboerne omkring kunstgræsbanen.

Økonomi: 1 mio. kr. til opgradering af belysningen på de eksisterende kunstgræsbaner. Dertil kommer en afledt drift på 0,1 mio. kr. årligt.


Trafiksikring af Rådmandsgade og Mimersgade
Vi modtager løbende mange henvendelser omkring trafiksikkerhed og sikker skolevej i Rådmandsgade og Mimersgade, heriblandt et ønske om cykelsti i Mimersgade, sideheller ved institutionerne i Rådmandsgade og en forbedring af den hævede flade på Rådmandsgade ved Nannasgade.
Vi har tidligere været i dialog med forvaltningen om sikker skolevej ved Rådmandsgade Skole og institutionerne i Rådmandsgade. Der er blevet undersøgt forskellige tiltag. Nu skal området prioriteres og der skal afsættes midler til at komme i mål med trafiksikringen af området.

Økonomi: Ukendt


Følgende fire driftsbevillinger mener vi I skal prioritere at forlænge, da de hver på sin vis løfter en vigtig opgave for store brugergrupper på Nørrebro:

Udvidet driftsbevilling til Sjællandsgade Bad
Driftsaftalen for Sjællandsgade Bad udløber i udgangen af 2020. Der skal laves en ny driftsaftale for 2021-2024. De tidligere driftsaftaler har været på 2.032.000 over en 4-årig periode. Københavns Kommune ejer bygningen og betaler for leje og forbrug, samt et mindre driftstilskud mod at foreningen driver stedet, primært på frivillig basis. For at sikre at der stabilt kan drives et livligt badehus med en stærk og stor frivilliggruppefrivillige og med den meget store stigning i aktiviteter og åbningsdage er der brug for et større driftstilskud i den næste periode. Udover lidt flere midler til driften af huset er der også akut behov for renovering af ventilator og vinduer i den gamle fredede badeanstalt.

Økonomi: 2.5 mio kr. over 4 år til drift + at Københavns Kommune afsætter midler og laver plan for renovering af ventilator og vinduer.


Driftsbevilling til værestedet Muhabet
Muhabet er et aktivitets- og værested på Nørrebro med fokus på psykisk syge og traumatiserede flygtninge og indvandrere (der kommer også en del danskere). Muhabet har igennem de sidste 15 år, haft meget stor succes med at nå en meget sårbar og dobbelt udsat målgruppe blandt Københavns borgere, som andre væresteder ikke når.

Økonomi: Fast driftsbevilling på 2.2 mio. kr. årligt


Driftsbevilling til Folkets Hus (Puljen til alternative kulturhuse)
Folkets Hus er et åbent brugerstyret kulturhus på Indre Nørrebro. Siden 2014 har Københavns Kommune bevilget et driftstilskud til Fonden for de Åbne Rum, der administrer Folkets Hus.
Puljen til alternative kulturhuse, som omfatter tilskuddene til Folkets Hus og Ungdomshuset, udløber med udgangen af 2020. Derfor peger vi på at puljen til alternative kulturhuse forlænges, så Folkets Hus kan forsætte sine aktiviteter.

Økonomi: Der skal afsættes en pulje på 2,8 mio. kr. til alternative kulturhuse.


Driftsbevilling til Aktivitetscenter Baldersgade
Aktivitetscenter Baldersgade er en selvejende institution, der har eksisteret siden 1973 på driftsoverenskomst med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Aktivitetscenteret er en del af kommunens sundhedsfremmende og forebyggende indsats til +65 københavnere. Centeret har pt. 170 medlemmer og der kommer dagligt omkring 70 medlemmer. Centret er en aktiv institution i lokalområdet. Der er 7 ansatte, heriblandt en ergoterapeut, en fysioterapeut og en pædagog. Der ligger et effektiviseringsforslag i SUF om lukning af aktivitetscenteret med tilbud om, at medlemmerne i stedet kan benytte tilbud på Sølund. Men aktivitetscenteret i Baldersgade har en afgørende betydning for de 170 medlemmer, der er lokale, sårbare ældre, der i mange tilfælde er ramt af ensomhed og har brug for en grad af støtte for at indgå i aktiviteter. Vi peger derfor på, at der laves en fast driftsbevilling på 4,5 mio kr. årligt.   Aktivitetscentret peger selv på, at der kunne åbnes op for at tage imod visiterede borgere.

Økonomi: Fast driftsbevilling på 4.5 mio. kr. årligt