Hjemløshed på Nørrebro

Fokus på hjemløse og de udfordringer, de oplever på gaden

Vi har netop afsluttet arbejdet med en bydelsplan for Nørrebro – et lokalt inspirationskatalog til politikerne i Borgerrepræsentationen. I arbejdet har vi bl.a. haft fokus på hjemløshed, og på de udfordringer hjemløse på Nørrebro oplever. Det er der kommet et afsnit ud af i bydelsplanen, hvor vi beskriver de centrale udfordringer samt peger på vores bud på indsatser og tiltag, når det kommer til hjemløse og udsatte i bydelen.

Vi har også fået produceret tre små film ud af, hvor hhv. Vivian, Chopper og August fortæller om livet som hjemløs fra deres eget personlige perspektiv. Se filmene her

Baggrund og viden
Som baggrund for arbejdet holdt vi et lyttemøde i efteråret 2016, hvor vi inviterede en række organisationer, der skulle gøre os klogere på de udfordringer hjemløse på Nørrebro – og i København generelt – står overfor. Vi fik bl.a. fortællinger fra gaden fra Projekt Udenfor, Hellig Kors Kirken, der åbnede for overnatning i kirken i vintermånederne, SAND – de hjemløses landsorganisation, WeShelter og RG60, et botilbud til unge i Rådmandsgade.

I december 2016 inviterede vi yderligere byens hjemløse til folkekøkken og en snak på Kapelvej 44 i samarbejde med Støberiet. Vi bød på et varmt måltid mad og havde inviteret Hjemløsekoret og Socialborgmester Jesper Christensen (S) kiggede forbi og fik en snak med nogle af de fremmødte hjemløse.

Her er nogle af de udfordringer og behov, de hjemløse og de sociale aktører har nævnt for os:

 • Der mangler sovepladser og herbergspladser
 • De hjemløse bruger megen tid på at pendle mellem forskellige herberger og overnatningssteder
 • Nemmere adgang til et bad – svømmehallerne er for dyre for en hjemløs
 • Der er brug for steder, hvor hjemløse kan opbevare deres ting. F.eks. opbevaringsbokse
 • Der skal være en kortere vej fra gaden til herberg/bolig
 • Steder, som RG60 på Rådmandsgade og herberget i Hillerødgade er presset pga. bortfald af satspuljestøtten i 2017
 • Der mangler tilbud til den allerdårligste gruppe
 • Der er behov for en helhedsindsats, når det gælder hjemløshed. Dvs. både fokus på bolig, sundhed, livsglæde, arbejde, misbrugsbehandling osv.
 • Mange mister tildelt lejlighed/bolig pga. ensomhed
 • Der mangler billige boliger, som unge kan betale
 • Kontanthjælpsloftet kan betyde flere hjemløse


En status over hjemløse og udsatte på Nørrebro
Nørrebro er en mangfoldig bydel, der historisk har tiltrukket skæve eksistenser. Sådan er det stadig i dag, hvor mange forskellige udsatte grupper, herunder hjemløse søger til Nørrebro.

Det er svært at finde pålidelige tal for antallet af hjemløse på Nørrebro, da hjemløse ofte bevæger sig meget rundt i byen. Ifølge de nyeste officielle tal for hele Danmark (SFI) er der 6.138 hjemløse borgere i Danmark (februar 2015). I København blev der optalt 1.562 hjemløse i 2015.

Det er ca. hver 10. hjemløs, der sover på gaden. De fleste hjemløse overnatter på herberg eller midlertidigt hos venner og familie.

Hjemløse er mere synlige i gadebilledet
I dag opholder 25 % af landets hjemløse sig i København. Det tal er faktisk faldet siden 2013, hvor det var 30 %. På trods af tallene er det manges oplevelse, at antallet af hjemløse i gaderne er stigende på Nørrebro. Det kan muligvis forklares med det stigende antal hjemløse fra omegnskommunerne, som dagligt rejser til København og opholder sig i byens rum i dagtimerne.

Billedet er yderligere komplekst som følge af bl.a. udenlandske migranter og hjemløse. Her er det vigtigt, at være opmærksom på, at der er tale om mange forskellige grupper; bl.a. EU-borgere, der helt lovligt opholder sig i landet i op til 3 mdr. og herefter rejser videre.

Københavns Kommune har i september 2016 foretaget en nattetælling i samarbejde med Projekt Udenfor og fandt 129 udlændinge, 13 danskere og 28 med ukendt nationalitet, som sov på gaden. Projekt Udenfor estimerer, at der er 50-75 personer, der fast sover på gaden på Nørrebro.

At de hjemløse er blevet mere synlige i gadebilledet på Nørrebro, giver en række udfordringer både for bydelen og de hjemløse. Bydelen oplever et stigende behov for herbergpladser, nødherberg i vinterhalvåret og midlertidige hjemløseboliger. Desuden opleves det af nogle nørrebroere, at det er utrygt, når der er mange hjemløse i gadebilledet f.eks. i parker og tunneller. Nogle supermarkeder har været nødsaget til at lave begrænsninger eller omorganisere pantafleveringen for at imødegå flaskesamlere med flere hundrede flasker.

Tilbud til hjemløse på Nørrebro
På Nørrebro har vi følgende tilbud til hjemløse;

 • Hillerødgades Natcafe (Kirkens Korshær)
 • Projekt Udenfor, der arbejder opsøgende og holder til i Ravnsborggade
 • Morgencaféen Grace (Blå Kors),
 • Nødherberget i Kristuskirken (Grace)
 • Hellig Kors Kirken (Kirkens Korshær) i vintermånederne
 • Hus Forbi, der holder til i Bragesgade
 • Natcaféen i Stengade 40 (Kirkens Korshær)
 • Ungeherberget RG60 i Rådmandsgade.

I arbejdet omkring hjemløse har vi valgt udelukkende at koncentrere os om de hjemløse med dansk statsborgerskab, da de særlige problemer udenlandske hjemløse kan opleve, formelt ligger langt fra de beslutninger, et lokaludvalg kan påvirke. Vi er dog opmærksomme på, at der er udfordringer med grupper af udenlandske hjemløse på Nørrebro.

Det er utrygt at leve på gaden
Det er utrygt at leve som hjemløs på gaden, også på Nørrebro. Den generelle adfærd overfor hjemløse er forrået markant de senere år. Ifølge De Hjemløses Landsorganisation SAND oplever mange hjemløse, at blive spyttet efter eller at vågne på gaden ved at andre borgere urinerer på dem. Vi vil gerne bidrage til at dæmme op for umenneskeliggørelsen af hjemløse. Bl.a. ved at arbejde med kampagner på de sociale medier med portrætter af mennesket bag den hjemløse. Ved at fortælle historien om det enkelte menneske og hans eller hendes liv på gaden og udfordringer, ønsker vi at bidrage til en lokal positiv indstilling overfor de hjemløse i Nørrebros gader.

I deres dagligdag er de hjemløse meget udsatte overfor tyveri, da de ikke har noget sted at låse deres ting inde. De anses som nemme ofre for tyverier, overfald, røverier og sågar afpresning ift. at opbevare og sælge hash. Når soveposer, telefoner og personlige papirer bliver stjålet, er det et stort problem for en hjemløs. Det kan være en lang proces for en hjemløs at få sygesikringsbevis, id-papirer og hævekort tilbage. Både kontanthjælpssystemet, Nets og banksystemerne har svært ved at håndtere ”adresse ubekendt” på en person.

Derfor mener vi, at der skal arbejdes for, at sikre de hjemløse en grad af værdighed og tryghed i deres hverdag. F.eks. ved at tilbyde steder, de hjemløse kan låse deres ting inde, foruden at arbejde for alternative boligformer som f.eks. skæve boliger/midlertidige boliger/mobile containere eller lign.

Barriere for at få en bolig og holde på den
Tilsvarende er de færreste boligkomplekser i dag gearet til, at der flytter en hjemløs ind. Det kan være lidt af en omvæltning for én, der har boet på gaden i lang tid, og har kunnet gøre tingene i en anden døgnrytme, pludselig at skulle forholde sig til husorden, vasketider og lign. Efter samtale med flere hjemløse har vi mødt en efterspørgsel på andre former for boliger. Det kan være en mellemting mellem en bolig og et herberg eller mere primitive boliger. Et udsagn, der går igen er, at ”det ikke skal være alt for pænt”. Vi har også hørt flere udsagn fra de hjemløse om, at de føler sig ensomme i almindelige boliger og savner netværket på gaden.

En udfordring at komme i bad
Der er desuden flere meget konkrete udfordringer ved at bo på gaden. Det er f.eks. et problem at holde hygiejnen. Bare det at finde et sted til at komme i bad, kan være en stor udfordring. På samme vis er det en udfordring, at flere og flere offentlige toiletter lukkes ned.

Mange hjemløse oplever også store problemer med at finde læ for regn og blæst og steder at sove i læ. Flere steder på S-togstationerne har DSB indsat armlæn midt på bænkene, så man ikke kan sove på bænkene.

Vi mener, at der skal sættes fokus på og indtænkes plads til udsatte og hjemløse i byplanlægningen af Nørrebro fremover, så vi får en bydel, der også kan rumme mennesket på gaden. Et eksempel er udviklingen af Humlehaven, et areal, der er indrettet til udsatte grupper ved Lundtoftegade og Hillerødgade.

Gadens stemmer
Endeligt ser vi det som en central problemstilling, når politikere og den offentlige debat behandler hjemløseproblemstillinger uden at inddrage de hjemløses egne udsagn og perspektiver. På den måde kan de indsatser, der sættes i gang fra politisk hold og argumentationen bag, komme til at basere sig på egne forforståelser af, hvordan det er at leve på gaden, og hvad der ligger i ord som ”livskvalitet” og ”umenneskeligt”. Vi mener, at  indsatser for hjemløse i højere grad skal udvikles med inddragelse af de hjemløses egne idéer og erfaringer, og på de hjemløses præmisser

Desuden ser vi store potentialer i at opbygge nye typer af netværk der, når de hjemløse selv ønsker det, kan hjælpe dem videre i livet, og måske være faldskærm for de udsatte, der er på vej ud i hjemløshed. F.eks. værksteder/aktiviteter eller væresteder, hvor man kan tilbringe 2-4 timer om dagen.

Som lokaludvalg er vores rolle at agere bindeled mellem de hjemløse samt deres organisationer (Hus Forbi, SAND m.fl.) og politikerne i Borgerrepræsentationen, og at være i tæt dialog med og understøtte Københavns Kommunes hjemløseenhed mest muligt.

Hvis du er mere interesseret, kan du læse med her: