Vores ønsker til Budget 2019

Vores ønsker til Budget 2019

Budgetforhandlingerne til Budget 2019 er så småt i gang og vi har netop givet vores forslag til lokale tiltag og indsatser til politikerne.

Vi vil pege på følgende otte lokale tiltag:

  • Udvikling af Nørrebro Stationsområde.
  • Bispeengbuen.
  • Genetablering af følgegruppe og ny helhedsplan for De Gamles By.
  • Plan for offentlige toiletter for Nørrebro.
  • Ny skole på Nørrebro.
  • Forsøgsbydel Nørrebro.
  • Gennemførsel af trafikplaner på Nørrebro.
  • Social helhedsplan for integration af unge indvandrere på Nørrebro.

 

Udvikling af Nørrebro Stationsområde

Nørrebro Station bliver ét af de største trafikknudepunkter i Hovedstadsområdet, når Metro Cityringen åbner i 2019. Byrummene omkring stationen er imidlertid nedslidte og kaotiske, og der er ikke taget hånd om dem. Det skaber en utryghed i området som der skal gøres noget ved hurtigt. I 2015 udarbejdede COBE arkitekter et idéoplæg for området i tæt samarbejde med Nørrebro Lokaludvalg, Bispebjerg Lokaludvalg, borgere og lokale interessenter samt Teknik- og Miljøforvaltningen. Det idéoplæg ønsker vi opdateret og realiseret. Vi ser store potentialer i, at Nørrebro Stationsområde omdannes fra et transitområde, hvor højbanen udgør en barriere imellem Nørrebro og Nordvest – til et område, som åbnes op og kan blive et attraktivt byrum for hele byen.

Med idéoplægget vil der blive skabt bedre forbindelser mellem Nørrebro og Bispebjerg samt bedre tilgængelighed og fremkommelighed. Der vil også skabes nye varierede opholdsmuligheder og et markant grønnere område, som kan være med til at styrke trygheden i området. Ideoplægget trænger dog til en opdatering, så man bl.a. får indtænkt Kampsportens Hus.

 

Bispeengbuen

Staten vil livstidsforlænge Bispeengbuen i mindst 55 år for 125 mio. kr. i år 2020, hvis ikke der fremsættes et alternativ. Nørrebro Lokaludvalg ønsker, at der fremlægges et fuldt alternativt beslutningsforslag med tunnelering af vejen og etablering af en å-park med åbning af Ladegårsåen, som vi længe har kæmpet for på Nørrebro. Åbning af Ladegårsåen vil have enorm betydning for bymiljøet på Nørrebro.

Vi mener, at det haster med at afsætte tilstrækkelige midler til at fremlægge et alternativt beslutningsforslag til livstidsforlængelse af Bispeengbuen sammen med de andre parter. Trafikministeren har sagt ja til en drøftelse om at overdrage arealet til kommunerne.

Skybrudstunnelen fra Bispeengen til Søerne er for nylig opskrevet fra 122 til 422 mio. kr. og der er derfor brug for at afklare, hvor meget der kan spares med en å-park til skybrudshåndtering på Bispeengen, som samtidig har rekreative kvaliteter, samt hvor meget forsyningen kan betale for denne skybrudsfunktion.

 

Genetablering af følgegruppe og ny helhedsplan for De Gamles By

Den tidligere helhedsplans enkelte projekter fremstår i flere tilfælde ufærdige og efterladte uden en bæredygtig løsning og den tidligere følgegruppes finansiering blev frataget følgegruppen, før planen var udført, og området fremstår nu nedslidt eller halvt færdigt. Planen om at ”åbne op” for De Gamles By er faldet sådan ud, at de grønne læhegn er blevet fjernet, så parken flere steder er helt åben ud til trafikken og derfor ikke bruges i samme omfang som tidligere.

Der foregår på nuværende tidspunkt byggeri flere steder og der er planlagt yderligere byggeri på flere byggefelter. Disse omfatter bl.a. planerne for en ny skole på ’fårefolden’ og et diabetescenter på ”Nordpolen”. ”Nordpolen” er den sidste rest af fælleden på Nørrebro og der står træer her, som er ældre end selve Nørrebro. Vi ønsker derfor ikke, at der bliver bygget på Nordpolen.

Det er forståeligt, at der skal være aktiviteter og kommunale ydelser ifm. De Gamles By, men for de lokale beboere er De Gamles By også en af vores få parker. Hvis de planer og den udvikling, vi ser i De Gamles By, gennemføres og fortsættes uden central styring, så vil de få park- og naturkvaliteter, der er tilbage forsvinde. Vi ønsker derfor, at der laves en ny helhedsplan, som skal være bevarende i forhold til de tilbageværende park- og naturkvaliteter og at der nedsættes en ny lokal følgegruppe med et stærkt mandat.

 

Plan for offentlige toiletter for Nørrebro

Byrummet er meget brugt på Nørrebro på alle tider af døgnet. Derudover så er Nørrebro også en meget ung bydel. Desværre er der i flere af de byrum hvor der er mange mennesker ikke nogen offentlige toiletter, det gælder bl.a. Dr. Louises bro, Nørrebro Parken, Humlehaven og Runddelen. Det betyder at der ofte er folk der tisser og det der er værre i byrummet. Derfor vil vi gerne have lavet en plan for offentlige toiletter på Nørrebro, så vi kan komme denne problemstilling til livs.

 

Ny skole på Nørrebro

Der skal placeres en ny skole med tilhørende idrætshal og madskole på Nørrebro. Det ønsker lokaludvalget naturligvis også. Lokaludvalget peger fortsat på en placering ved Tagensvej/Mimersparken på den DSB-ejede grund, der løber langs med banen bag Rovsinggade. Her ville børnene primært komme fra de nuværende Rådmandsgade- og Nørre Fælled skoledistrikter, hvor behovet for skolepladser fremover er stort. I forbindelse med en ny skole ved Tagensvej/Mimersparken kan der bygges den idrætshal, som Nørrebro har manglet i mange år.

 

 

 

Forsøgsbydel Nørrebro

Vi arbejder ihærdigt på at være et moderne lokaludvalg og bruger meget tid på at forny os og tænke nye metoder til dialog med borgerne. Vi vil gerne sende en opfordring til at bruge os og Nørrebro til at prøve ting af. Vi opfordrer med andre ord til, at I gør Nørrebro til forsøgsbydel. Det kunne være til at afprøve borgerbudgetter, sæt gaden fri, midlertidige installationer, nye måder at kommunikere med borgerne på i byrummet, mere lokal styring af diverse – Eller hvad I nu overvejer, at man kunne lægge ud lokalt. Så send det vores vej. Vi stiller os til rådighed.

 

Gennemførsel af trafikplaner på Nørrebro

Vi har længe arbejdet på at få gennemført en række forskellige trafikplaner på Nørrebro, som borgene også har været med til at lave. Det drejer sig om en plan for krydset Guldbergsgade/Møllegade, Mimersgade og Indre Nørrebro.

Krydset Guldbergsgade/Møllegade

Nørrebro Lokaludvalg har noteret sig, at man desværre har valgt at permanentgøre det trafikforsøg men har lavet i krydset. Desværre er det en løsning, der ikke overholdes, hvilket Nørrebro Lokaludvalg og de lokale beboere gjorde forvaltningen opmærksom på allerede inden man igangsatte trafikforsøget. Nørrebro Lokaludvalg skal derfor på det kraftigste anbefale, at der laves en mere velfungerende løsning på trafikproblemerne i krydset Guldbergsgade/Møllegade. Baggrunden for ønsket er, at ombygningen af Nørrebrogade har medført øget biltrafik i sidegaderne til Nørrebrogade. Lokale beboere oplever en del gennemkørende biltrafik og mange svingende biler, i særlig grad i det nævnte kryds. Nørrebro Lokaludvalg har tidligere fremsendt et forslag til en trafikal løsning – og vi ønsker nu en bevilling til at gennemføre de ændringer, vi har foreslået, så vi kan få løst problemerne og sikret en sikker skolevej i området.

Mimersgadekvarteret

Som led i ombygningen af Nørrebrogade blev den permanente vejspærring i Mimersgade fjernet – og Mimersgade blev åben for gennemkørende trafik. Dette er sket samtidig med etableringen af en bussluse ved Nørrebro St. Tilsammen har dette medvirket til langt mere trafik i Mimersgadekvarteret. I 2014 udarbejdede Teknik- og Miljøforvaltningen, sammen med Nørrebro Lokaludvalg og en række aktive borgere, et løsningsforslag, der kan dæmpe trafikken i kvarteret, både ift. hastighed og antal biler, samt sikre at dette ikke forekommer som en attraktiv smutvej igennem kvarteret. Trafikplanen giver desuden et sammenhængende færdselsnet for bløde trafikanter – ældre, skolebørn og cyklister – på udvalgte gadestrækninger.

Indre Nørrebro

Under budgetforhandlingerne september 2017 blev der bevilliget 10.2 mio. kr. til at gennemføre en ny trafikstruktur på Indre Nørrebro. De afsatte midler dækker en ny trafikal grundstruktur, to fartdæmpende byrum og øvrige tiltag. Den nye trafikstruktur bliver et mærkbart løft af kvarteret. Det vil skabe en gennemgribende forandring til det bedre for alle i kvarteret; beboere, erhvervsdrivende og gæster, uanset om de færdes til fods, på cykel eller i bil.

Trafikplanen har været længe undervejs, og der har gennem hele udviklingen af planen været en tæt dialog med beboere og brugere af området. Projektet er ved at være klar til anlæg, og det er i forbindelse med udarbejdelsen af de konkrete planer for projektet, blevet klart, at en række af de ønsker der er kommet frem i udviklingsfasen ikke kan komme med i det nuværende projekt. Områdefornyelsens Styregruppe har derfor udarbejdet en liste som rummer de forbedringer der vil kunne gennemføres i en næste fase og som både Nørrebro Lokaludvalg og Miljøpunkt Nørrebro bakke op om.

 

Social helhedsplan for integration af unge indvandrere på Nørrebro

Nørrebro har oplevet meget voldsomme problemer omkring bandekriminalitet, hvilket blandt andet er forårsaget af ringe beskæftigelsesgrad og integration af bydelens unge indvandrere.

Lokaludvalget ligger ikke inde med en løsning til at øge foreningsdeltagelsen, uddannelses- og beskæftigelsesniveauet og sænke kriminaliteten og utrygheden, men vi ved at det bedste og mest holdbare svar findes i en samlet indsats.

Vi vil som lokaludvalg invitere alle relevante, lokale aktører, civilsamfundsorganisationer og de unge selv til at arbejde sammen på tværs om en fælles udfordring og hver især bidrage til et udviklingsarbejde for at etablerer en fælles strategi for det kriminalpræventive samarbejde – et samlet og koordineret løft af Nørrebros socialt udsatte unge.