Vores input til Overførselssagen

Oprensning af ByOasen, grønne tiltag i De Gamles By, flere offentlige toiletter, og midler til det sidste hjørne af Basargrunden. Dét er nogle af de input vi har til Overførselssagen!

Vores input til Overførselssagen

Her er vores input til Overførselssagen 2020-2021, hvor de overskydende midler fra sidste års budget fordeles. Det er partierne fra Budget 2021, der fordeler overskydende midler; Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og partiet Fremad.

Vores input er alle tiltag, der imødekommer længerevarende lokale ønsker, løser udfordringer og indfrier potentialer på Nørrebro. Vi håber politikerne vil tage inputtene med i forhandlingerne og bruge indspillet i den fremadrettede planlægning. (Inputtene er ikke prioriterede).

  • Midler til opgradering af areal i forlængelse af Basargrunden
  • Oprensning og genhusning af ByOasen
  • Midler til at gennemføre de grønne tiltag fra Helhedsplanen for De Gamles By
  • Trafikal løsning i Guldbergsgade/Møllegade-krydset 
  • Flere offentlige toiletter og skraldespande, samt mere belysning i Nørrebroparken
  • Opgradering af belysning på den eksisterende kunstgræsbane i Nørrebroparken
  • Midler til at videreføre ungeindsats i Murergården

Herunder følger en beskrivelse af de enkelte input:

Midler til opgradering af areal i forlængelse af Basargrunden
I forlængelse af det planlagte projekt på Basargrunden ligger et areal på 300 m2, delvist under højbanen mellem Lygten, Lyngsies Plads og busgadeprojektet på Nørrebrogade, som ikke er en del af projektet. Dette areal vil kunne opgraderes med samme belægninger og belysning som resten af Basargrunden for derved at skabe et sammenhængende område omkring Nørrebros Station. Arealet ligger nu lidt øde hen med grus og får Basargrunds-projektet til at fremstå ufærdigt. Vi og Bispebjerg Lokaludvalg ser meget gerne, at der afsættes midler til at færdiggøre pladsen.

Økonomi: 0,8 mio. kr., hvis det realiseres samtidig med det øvrige projekt

Oprensning og genhusning af ByOasen 
Undersøgelser i efteråret 2020 har vist at jorden under den bemandede legeplads ByOasen er forurenet og skal oprenset. ByOasen er nu afspærret. Løsningen er at jorden under ByOasen skal fjernes og udskiftes i en halv meters dybde. ByOasen udgør en meget vigtig funktion på Nørrebro. Det er én af de mest besøgte legepladser og grønne oaser, vi har i bydelen, og den eneste legeplads med dyrehold til glæde for mange. Både familier, skoler og institutioner gør flittig brug af ByOasen. Derfor er det os meget magtpålæggende, at vi får genåbnet ByOasen så hurtigt som muligt. Vi har peget på, at dyrehold og aktiviteter bør flyttes midlertidigt til ”Fårefolden”, så byens børn, ældre og familier m.fl. hurtigst muligt igen kan besøge ByOasen.

Økonomi:  ca. 12 mio. kr., da prisen for oprensning er estimeret til 3,4 mio. kr. og reetablering af legepladsen 7,8 mio. kr. Dermed er der afsat 0,8 mio. kr. til genhusning på Fårefolden.

Midler til at gennemføre de grønne tiltag fra Helhedsplanen for De Gamles By
I Helhedsplanen for De Gamles By er der beskrevet en række tiltag, der skal sikre og forbedre det grønne i De Gamles By. Det drejer sig bl.a. om en støjmur ud mod Tagensvej, kantzone ud mod Møllegade, belysning og begrønning og opgradering af det grønne (ekstra beplantning og fortætning af beplantning) mm. Helhedsplanen er godkendt, men der er ikke afsat midler til at udføre tiltagene fra planen. Det er altafgørende for balancen i De Gamles By at de grønne tiltag fra planen følges op økonomisk, særlig nu i forbindelse med de to store byggerier på området.

Økonomi: Ukendt

Trafikal løsning i Guldbergsgade/Møllegade-krydset 
Ombygningen af Nørrebrogade har medført øget biltrafik i sidegaderne til Nørrebrogade. Lokale beboere oplever en del gennemkørende biltrafik og mange svingende biler, i særlig grad i krydset mellem Møllegade og Peter Fabers Gade. Vi har tidligere fremsendt et forslag til en trafikal løsning, hvor vi foreslår at ensretningerne på hhv. Mølledgade og Peter Fabers Gade byttes om, samt at der spærres for gennemkørsel i Guldbergsgade mellem Møllegade og Peter Fabers Gade. Vi håber der kan afsættes en bevilling til at gennemføre de ændringer, så vi kan få løst problemerne, der nu har varet i mange år, og få sikret en sikker skolevej i området. Se vores forslag her.

Økonomi: 500.000 kr. til trafikomlægning

Flere offentlige toiletter og skraldespande, samt mere belysning i Nørrebroparken
De sidste år har vi modtaget rigtig mange henvendelser fra naboer og brugere af Nørrebroparken om urinering og store mængder af skrald i Nørrebroparken. Nørrebroparken er ét af de mest brugte grønne arealer på Nørrebro og de sidste somre har vist, at der er behov for flere toiletfaciliteter i parken. Derfor håber vi, at der kan findes midler til ekstra offentlige toiletter i Nørrebroparken og flere skraldespande.

Derudover er der generelt behov for mere belysning på og vedligehold af stierne og alléen i Nørrebroparken Der er pt. ikke belysning på alléen på strækningen fra fodboldbanen og op til Hillerødgade, og den modsatrettede strækning på alléen fremstår meget slidt og hullet. Vi håber der kan afsættes midler til at vedligeholde alléen og opgradere belysningen. Især den manglende belysning medvirker til utryghed i parken i aften- og nattetimerne.

Økonomi: ca. 1.2 mio. kr. til et offentligt toilet samt midler til drift af toilet, skraldeopsamling, ekstra skraldespande. Økonomi ukendt ift. opgradering af belysning på stierne mm.

Opgradering af belysning på den eksisterende kunstgræsbane i Nørrebroparken

For at imødekomme naboernes klager om lys- og lydgener fra de to eksisterende 7-mandskunstgræsbaner i Nørrebroparken, anbefalede Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med Budget 2018, at belysningen på de to eksisterende kunstgræsbaner i Nørrebroparken blev opgraderet. Det blev der ikke afsat midler til. Det er forsat et problem med lysgenerne for naboerne til kunstgræsbanerne. Derfor foreslår vi at der afsættes midler til at opgradere belysningen til ny teknologi, der giver væsentlig mindre lysforurening og et nyt styresystem, som kan tidsstyre lyset hvormed lydgenerne begrænses. Styringen af belysningen er en del af forvaltningens drift.

Økonomi: 1 mio. kr. til opgradering af belysningen på de eksisterende kunstgræsbaner. Dertil kommer en afledt drift på 0,1 mio. kr. årligt.

Midler til at videreføre ungeindsats i Murergården
Siden sommeren 2020 har den boligsociale helhedsplan Det Gode Naboskab og institutionen Murergården samarbejdet om et ungdomsklubtilbud til ca. 40 unge fra Indre Nørrebro to dage om ugen. Her er der almindelig hygge, besøg fra samarbejdspartnere og dialog om forskellige emner, der er relevante for de unge. Fra januar 2021, er projektet udvidet med et ungdomsskolehold om onsdagen for de unge. Ligeledes er samarbejdet også en base for at øvrige ungeaktiviteter kan skyde knop. Når helhedsplanen Det Gode Naboskab udløber den 31. marts 2021, vil der opstå et tomrum for de ca. 40 unge, fordi der mangler midler til at fortsætte aktiviteterne. På trods af et stort ressourceforbrug er det ikke lykkedes at fremme de unges brug af eksisterende klubtilbud for 13-17-årige. Derfor håber vi, at der kan findes midler til Overførselssagen til at forsætte indsatsen med ungdomsklubpladserne henover forår og sommer 2021, indtil en mere permanent forankring kan komme op at stå i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Økonomi: 300.000 kr. til at dække udgifter ifm. at fastholde ungegruppe i Murergården

0 replies on “Vores input til Overførselssagen”