Visionsplan for Vingelodden

Der er et helt nyt kvarter på vej på Vingelodden ved Rovsinggade. Vi har derfor over den sidste tid arbejdet på et visionsplan for området.

Visionsplan for Vingelodden

Der er et helt nyt kvarter på vej på Vingelodden ved Rovsinggade. Det er vigtigt for os, at det bliver et kvarter, der bidrager til lokalområdet og bydelen. Vi har derfor over den sidste tid arbejdet på et visionsplan for området. Vingelodden fremstår i dag som et meget lukket område, hvor der i mange år ikke er sket nogen udvikling. Planen beskriver vores idéer og visioner for udviklingen af området, baseret på vores kendskab til området, vores løbende dialog med nørrebroerne, statistik for bydelen og samtaler med grundejerne. Planen skal være udgangspunkt for Lokaludvalgets forsatte dialog med grundejerne, borgere, forvaltningerne og politikerne i Borgerrepræsentationen.

Visionsplanen lægger op til at udviklingen af Vingelodden skal bygge på følgende fire principper:

  • Vingelodden skal udvikles, så den bliver naturligt forbundet med den omkringliggende by
  • Vingelodden skal være en grøn, frodig og klimabevidst bydel
  • Vingelodden skal være en sund bydel
  • Vingelodden skal være en kreativ bydel

Forbundet bydel:
1) Rovsinggade som grøn promenade
Rovingsgade fremstår i dag som værende unødig bred. Gaden bør indsnævres og omdannes til en bred grøn korridor/promenade, med et aktivt strøg for cykler, gående, som kan kobles op på den Grønne Cykelsti, der stopper brat ved Tagensvej. Det nye strøg kan binde Vingelodden og Haraldsgadekvarteret sammen og kan gøre adgang til og fra bydelen sikker for børn og unge. Der bør også indtænkes offentlige funktioner og tilbud, grønne friarealer til leg, boldbaner og mødesteder ind i strøget.

2) Mimersparken, Skjolds Plads og S-toget
Skjolds Plads metrostation ligger 650 meter fra området og Bispebjerg St. ligger i det sydvestlige hjørne af området. Der bør laves en god fysisk forbindelse mellem området og både metrostationen og S-togsstationen. Det kan være med til at gøre området mere attraktivt og styrke stationsområdet, samt favoriserer den kollektive trafik og gøre at området bliver en naturlig fortsættel­se af Mimersparken.

3) Tagensvej
Tagensvej afgrænser Vingelodden mod syd. I den østlige side bør den grønne cykelsti føres hen over Tagensvej, således at trafikken dæmpes og den grønne cykelsti får for­trinsret. Det skal også gøre adgang til og fra området mere sikker for børn og unge. I den vestlige side bør Tagensvej, stationen, Vingelodden og Lersøparken bindes bedre sammen, så det gøres lettere at bevæge sig op, ned og på tværs. Dette kan evt. gøres via etablering af en bygning (evt. et offentligt sportshus), der med trapper, tribuner, ramper eller lignende, kan gøre adgang mellem de forskellige niveauer og retninger lettere.

4) Cykel ’fly over’
Der er ønsker om at forbinde Haraldsgadekvarteret med Lersøparken, hvilket kan gøres ved at føre en cykel- og gangrute fra Vermundgade ind i området og via en højbro over banen ind i parken. En sådan forbindelse på tværs vil skabe en langt bedre forbindel­se til parken og det grønne, hvilket pt. er savnet. En cykel- og gangforbindelse via Ver­mundsgade kan endvidere sammenbinde Nørre Campus og Fælledparken med Bispebjerg Hospital i Lersøparken.

Grøn bydel:
1) Bilfri by
Vingelodden kan med sin stationsnærhed planlægges som en næsten bilfri bydel. Man kan reducere vejarealer dedikeret til biler til et minimum, ved at afvikle biltrafikken i periferien af området og ved udelukkende at tillade bilparken i et parkeringshus placeret i udkanten af området og ikke have plads til bilparkering på terræn. Der skal dog stadig være plads til f.eks. redningskøretøjer og biler med korte ærinde i selve området.

2) Grønne forbindelser
Der bør planlægges en grøn infrastruktur, hvor cyklister og gående favoriseres. Den grøn­ne infrastruktur skal forbinde området med lokalområdet via bl.a. forbindelse til stationen og den grønne sti, samt hen over området fra Vermundsgade til Lersøparken.

3) Grønne byrum
Der skal også planlægges egentlige grønne byrum/parker, som kan tilbyde de kommende beboere, og også den omkringliggende by, grønne åndehuller. Der er stor mangel på grønne frirum for beboerne på Nørrebro og Østerbro, hvorfor det er af afgørende betyd­ning at dette prioriteres. De grønne rum skal både indrettes som aktive grønne rum til fællesskaber samt mindre grønne rum til ro og fordybelse.

4) Grønne bygninger
Vingelodden skal bidrage aktivt til den grønne omstilling og bygningerne i projek­tet bør derfor planlægges og udføres med krav om bæredygtigt byggeri. Vingelodden skal fremstå som en bæredygtig og grøn bydel. Derfor skal der arbejdes med permeable flader, grønne tage, grønne vægge, der tilsammen skaber bedre byklima og øget luftkvalitet og fremmer biodiversitet og insektliv.

Sund bydel:
1) Mangfoldige boliger
Vingelodden skal udvikles, så det bliver et godt sted at bo. Det kræver bl.a. gode blandede boliger med forskellige boligtyper og ejerformer, så beboersammensætningen bliver blandet og mangfoldig.

2) Trygge og inkluderende mødesteder
Sociale opholdssteder, der kan blive lokale mødesteder kan øge livskvaliteten i et område og modvirke ensomhed. Der bør etableres både indendørs og udendørs mødesteder, hvor sociale fællesskaber kan opstå. De udendørs ’rum’ skal være trygge og oplyste og være inkluderende for alle. De indendørs mødested kan være rum til fællesspisning, uformel ’kom sammen’, kortspil, lektielæsning eller aktive værksteder og reperationsværksteder.

3) Leg og bevægelse samt ro og fordybelse
I en sund by bør der være fysiske rammer, der inviterer til leg og bevægelse og således understøtter beboernes fysiske og mentale sundhed. Der skal skabes en balance mellem steder og rum til høj aktivitet og puls og steder med mulighed for mere rolige og tilbage­trukne aktiviteter, der kalder på ro og fordybelse.

4) Sports- og Sundhedshus
Der kan i den nye bydel skabes et kombineret sports- og sundhedshus, hvor boldbaner til f.eks. håndbold, fodbold og basket ligger side om side (eller lag på lag) med rehabiliterings­tilbud og klinikker for læger, tandpleje, fysioterapeuter og lignende.

Kreativ bydel:
1) Værksteder og småerhverv
Vermundsgade er Københavns mest kreative zone og Vingelodden har altid været præ­get af industri og erhverv. Derfor er det oplagt at der i udviklingen af Vingelodden skabes gode muligheder for småerhverv, værksteder og ateliéer. Især i stueetagerne vil det skabe en spændende by, hvis der er (mange små) værksteder og lignende, der henvender sig til offentligheden.

2) Beboer- og Kulturhus
Nørrebro mangler steder for scenekunst, særligt et spillested. Det foreslås at skabe en bygning, der både kan agere kulturhus med spillested og mulighed for øvrig scenekunst som f.eks. dans og teater. Og samtidig kan huset udgøre områdets sociale ’beboerhus’ med plads til sociale arrangementer som fællesspisning, brætspil, dans og lignende.

3) Repair-shop
Med fokus på at skabe en klima- og ressourcebevidst bydel, kan der skabes et værksted, hvor man kan møde sin nabo og reparere sin cykel, eller lappe sine bukser.

4) Kunst i gadebilledet
Kunst og kultur kan fylde i bybilledet dels ved at der skabes plads til og prioriteres at have kunst som en del af gadebilledet. Og dels ved at lade upcoming kunstnere få adgang til billige lejemål, hvor deres kunst kan spire, trives og vises frem også for nye kunstnere, der endnu ikke har et stort navn eller en tilsvarende indkomst.

Du kan læse hele Visionsplanen her: Visionsplan for Vingelodden

0 replies on “Visionsplan for Vingelodden”