VORES INPUT TIL BUDGET 2024

Her er vores forslag til lokale tiltag og indsatser til forhandlingerne om Budget 2024. Dem håber vi politikerne tager med!

VORES INPUT TIL BUDGET 2024

Budgetforhandlingerne til Budget 2024 er i fuld gang og vi sender nu vores forslag til lokale tiltag og indsatser til politikerne. Vores input er alle tiltag, der imødekommer længerevarende lokale ønsker, løser udfordringer og indfrier potentialer på Nørrebro. Vi håber politikerne vil tage inputtene med i forhandlingerne og bruge indspillet i den fremadrettede planlægning.

Vi vil pege på følgende lokale tiltag til Budget 2024 – der ikke er sat op i prioriteret rækkefølge:

 • Midler til at realisere cykelstien i Mimersgade
 • Erstatningsgrønt i og omkring Mimersparken
 • Udskiftning af lys på de eksisterende kunstgræsbaner i Nørrebroparken
 • Ekstra midler til færdiggørelse af Rantzausgade
 • Forbedring af toiletkapacitet på Nørrebros folkeskoler
 • Midler til en tilpasning af Guldberg Skoles byggesag
 • Etablering af signallys i Hillerødgade, hvor “den grønne cykelsti” krydser Hillerødgade
 • Forbedring af overgangen mellem ”den grønne cykelsti” og Hans Tavsens Gade
 • Ungdomsklubpladser i Murergården
 • Driftsstøtte til Linie 14 i Blågårdsgade
 • Nørrebro som forsøgsbydel: Forvaltningen ud til borgerne
 • Realiseringen af grønne tiltag fra Helhedsplanen for De Gamles By
 • Udnyttelse af tomme parkeringspladser ved kommunale institutioner på Nørrebro
 • Nedslidte legepladser på Nørrebro
 • Baldersgade 10 som fast foreningsbase til Global Kidz
 • Tryghedsforum for hele Nørrebro
 • Trafikal løsning i Guldbergsgade/Møllegade-krydset

Her følger en beskrivelse af de enkelte input:

Midler til at realisere cykelstien i Mimersgade
På Budget 2022 blev der, på baggrund af et budgetønske fra Nørrebro Lokaludvalg, afsat midler til en foranalyse af, hvordan Mimersgade kan gøres til sikker skolevej. Vi har sammen med skolebestyrelse, elevråd, skoleleder på Rådmandsgade Skole samt repræsentanter fra den tilknyttede KKFO været inddraget løbende i løbet af 2022. Det er der kommet et projektforslag for en cykelsti igennem hele Mimersgade ud af, og nu skal der afsættes midler til at realisere projektet. Det har længe været et stort ønske fra lokale borgere og forældre, skolebestyrelse- og elevråd på Rådmandsgade Skole, og det er vigtigt at få gjort Mimersgade til en sikker skolevej. (Økonomi: ca. 35,5 mio. kr.).

Erstatningsgrønt i og omkring Mimersparken
I forbindelse med, at der er blevet besluttet at placere en 8-mands kunstgræs bane på grønt i Mimersparken mangler der finansiering til at finde erstatningsgrønt i og omkring parken, så der ikke forsvinder grønne m2 på Nørrebro. Beslutningen om at placere banen i parken vil fratage området et stort stykke grønt som gerne skulle erstattes andre steder i parken. Parken er i dag belagt med adskillige m2 gummi og asfalt, der kan ændres til grønne og rekreative områder, der kan kompensere for det store område, der forsvinder. Erstatningsgrønt kan placeres på asfalten syd for hockeybanen og nord for cykelstien. På den måde kan der skabes et stort sammenhængende grønt område. Desuden kunne man eventuelt kigge på tilkørselsvejen, der i dag fungerer som adgangsvej fra Tagensvej til Mjølnerparken og som i planen for omdannelse af Mjølnerparken nedlægges (vejstykket ejes af Mjølnerparken). De resterende grønne m2 findes på det asfalterede område syd for legepladsen, mellem fodboldbanen og Mjølnerparken. Ønsket deles af Nørrebro United. Økonomi (20-30 mio. kr.)

Udskiftning af lys på de eksisterende kunstgræsbaner i Nørrebroparken
For at imødekomme naboernes klager om lys- og lydgener fra de to eksisterende 7-mands-kunstgræsbaner i Nørrebroparken samt opgradere belysningen på banen, så der er lys i alle hjørner af banerne for brugerne, foreslår vi at der afsættes midler til at opgradere belysningen på 7-mands-kunstgræsbanerne til ny teknologi. Men ny teknologi kan man bl.a. opnå væsentlig mindre lysforurening og tilkoble et nyt styresystem, som kan tidsstyre lyset, hvormed lydgenerne begrænses. Det har været stort et ønske fra både naboer og Nørrebro United i en del år efterhånden. Vi har allerede startet en dialog med Kultur- og Fritidsforvaltningen og Nørrebro United om, hvordan en inddragelsesproces kunne planlægges ift. naboer m.fl. Nu håber vi at midler kan findes på Budget 2024. (Økonomi: Tidl. 1 mio. kr. + drift på 0,1 mio. kr. årligt)

Ekstra midler til færdiggørelse af Rantzausgade
Den store renovering og trafiksikring af Rantzausgade er desværre stødt på problemer pga. for dårlig forberedelse og uforudsete udfordringer. Det betyder at projektet nu allerede på første etape er mange måneder forsinket, hvilket betyder en fordyrelse af projektet. Det er helt afgørende for kvarteret og ikke mindst butikslivet, at det projektet bliver gennemført så hurtigt som muligt og uden forringelser. Derfor peger vi på, at der afsættes de manglende midler til projektet på Budget 2024. Økonomi: (Afventer Teknik- og Miljøforvaltningen).

Forbedring af toiletkapacitet på Nørrebros folkeskoler
På Overførselssagen 2022-23 blev parterne enige om at toiletterne på de københavnske skoler skal forbedres. Det er vi enige i og vi har det sidste år bakket op om Rådmandsgades arbejde for at sætte fokus på toiletforholdene på skolerne. Derfor peger vi på at der som parterne nævner, afsættes midler til Budget 2024 til: a) screening af den eksisterende toiletkapacitet og behovet for yderligere kapacitet, b) en pulje til simple ændringer som let kan foretages (fx placeringer af papir- og sæbedispensere), c) en pulje til mere indgribende indretninger (fx ændringer af belægninger og overflader), d) en pulje til udvidelse af den eksisterende toiletkapacitet, e) en pulje til pædagogiske indsatser, adfærdsregulering og kulturændring og f) en pulje til mere rengøring og soignering. (Økonomi: Ukendt).

Midler til en tilpasning af Guldberg Skoles byggesag
Midler til en tilpasning af Guldberg Skoles byggesag. Hvis det besluttes at annullere Skolen i De Gamles By, får det konsekvenser for den nuværende byggesag på Guldberg Skole. Det ligger os meget på sinde at der tages hånd om Guldberg Skole nu og findes den bedste løsning ift. at tilpasse helhedsrenoveringen. Derfor mener vi at det med budgetforhandlinger skal sikres, dels at der er midler nok afsat til tilpasningen af byggesagen, dels at Guldberg Skole og deres faciliteter bliver tidsvarende og attraktive, også i udskolingen.(Økonomi: Ukendt).

Etablering af signallys i Hillerødgade, hvor “den grønne cykelsti” krydser Hillerødgade
Mange borgere oplever stor utryghed, når de går eller cykler langs ”den grønne cykelsti” og skal krydse Hillerødgade. Der opstår ofte farlige situationer, da mange cyklister kører i høj fart og skal forsøge at aflæse om de biler, der som regel kører meget langsomt eller holder stille pga. trængsel, har i sinde at holde tilbage for dem. Vi forslår at der laves lysregulering i krydset Hillerødgade/”den grønne cykelsti” for at afhjælpe disse farlige situationer. (Økonomi: Ukendt).

Forbedring af overgangen mellem ”den grønne cykelsti” og Hans Tavsens Gade
Der er rigtig mange cyklister, der benytter sig af ”den grønne cykelsti” på strækningen mellem Rantzausgade og Jagtvej og videre mod Superkilen. Mange cyklister ønsker at dreje ned ad den lille stikvej til Hans Egedes Vej og videre ad Hans Tavsens Gade. Der er ikke lavet gode foranstaltninger på cykelstien ift. til det sving, hvilket skaber mange farlige situationer, da cyklister må bremse op på den smalle meget befærdede cykelsti for at dreje eller forsøge at krydse ved at flette ind mellem modkørende cyklister. Derfor peger vi på, at der skal laves en bedre løsning evt. i form af en drejebane eller et helle, hvor cyklister kan stoppe. (Økonomi: Ukendt).

Ungdomsklubpladser i Murergården
Det har længe været et ønske for Murergården, at få etableret en ungdomsklub i forlængelse af fritidsklubben, og der mangler flere tilbud og faciliteter til unge på Nørrebro. Det ønske bakker vi op om – i tråd med flere af partierne på Rådhuset. Der har tidligere været tilkendegivet fra flere af partierne, at der skal arbejdes for, at institutionen i driftsoverenskomsten med Københavns Kommune får tilført ungdomsklubpladser. Dette input til budgettet skal ses i konteksten af, at klubberne er overgået til UngeVærker og at det nu er vigtigt med et ekstraordinært fokus på de udsatte ungegrupper i bydelen, der har brug for tætte relationer til et helt lokale pædagogisk personale. (Økonomi: Ukendt).

Driftsstøtte til Linie 14 i Blågårdsgade
Vi ønsker at Linie 14 i Blågårdsgade (værested for tidl. stofmisbrugere) tildeles en årlig driftsstøtte på op til 1. mio. kr. Værestedet har hidtil været finansieret af Satspuljemidler og §18 midler. Satspuljemidlerne udløber i 2023 og §18 midlerne er blevet halveret. Værestedet Linie 14 er derfor lukningstruet, hvis der ikke findes en løsning nu og frem. (Økonomi: Ukendt)

Nørrebro som forsøgsbydel: Forvaltningen ud til borgerne
Vi har stor erfaring med områdefornyelser på Nørrebro, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen kommer tættere på borgerne. Det giver et større og mere helhedsorienteret kendskab til et område, og vi får en lokal inddragelse på et andet niveau end når det foregår centralt fra. Derfor ser vi et stort potentiale i at igangsætte et pilotprojekt, hvor mindre dele af Teknik- og Miljøforvaltningen flyttes ud i bydelen(e). Det vil kunne give et endnu større kendskab til lokale problemstillinger og mærkesager samt et større overblik over anlægsarbejder, trafikale forhold osv. lokalt. Vi oplever også et stort lokalt behov blandt borgere for at komme i direkte dialog med projektledere fra forvaltningen. Det bydelsnære arbejde giver også mulighed for tættere forbindelser til projekter og indsatser på tværs af forvaltninger og civilsamfund. (Økonomi:Ukendt)

Realiseringen af grønne tiltag fra Helhedsplanen for De Gamles By
I Helhedsplanen for De Gamles By er der beskrevet en række tiltag, der skal sikre og forbedre det grønne i De Gamles By. Helhedsplanen er godkendt og der blev afsat midler til nogle af tiltagene på Overførselssag 2020-21. Der mangler stadig finansiering af en støjmur og fortætning af beplantning i Nordpolen, opgradering af det grønne rum på Møllepladsen bl.a. med en siddekant i kantzonen ud til Møllegade og lommegrønt og nye træer i hele De Gamles By. Det er altafgørende for balancen i De Gamles By at de grønne tiltag fra planen følges op økonomisk, særlig nu i forbindelse med byggeriet på området. (Økonomi: 20 mio. kr. til anlæg.)

Udnyttelse af tomme parkeringspladser ved kommunale institutioner på Nørrebro
Vi ved, at der er parkeringspladser, der er ubenyttet om eftermiddagen/aften og i weekenden ved flere offentlige institutioner f.eks. i parkeringspladsen ved Sundhedshuset i Mimersgade. De parkeringspladser mener vi skal gøres tilgængelige for offentligheden i den ubrugte tid for at aflaste den øvrige parkering i bydelen. Derfor peger vi på, at der skal afsættes midler til at muliggøre at man kan bruge den uudnyttet kapacitet der er i parkeringsanlæg ved kommunale institutioner i eftermiddags- og aftentimerne samt weekend i parkeringsanlæg ved kommunale institutioner. Bl.a. ved at gennemgå den screening der blev udarbejdet i 2016. (Økonomi: Ukendt)

Nedslidte legepladser på Nørrebro
Der er brug for en renovering og opgradering af flere af Nørrebros legepladser. Flere af legepladserne var i forvejen nedslidte, og under Covid-19-nedlukningen er bydelens legepladser er blevet brugt rigtig meget. Det er skabt yderligere slitage og synliggjort at nogle af vores legepladser i bydelen trænger til en opgradering. Der er allerede en plan for renovering af legepladsen på Guldberg Plads og på Blågårds Plads, men vi mener også at legepladsen ved Sjællandsgade/ Guldbergsgade-krydset og legepladsen bagerst i BaNanna Park trænger til renovering og opgradering. (Økonomi: Ukendt).

Baldersgade 10 som fast foreningsbase til Global Kidz
I Baldersgade 10 er der en kommunal bygning, der indtil for nyligt har huset fritidshjemmet og fritidsklubben FUN under Fritidscenter Ydre Nørrebro (FCYN). FCYN er under stor udvikling, har ændret navn til Klub N, er blevet er UngeVærk og har samlet alle aktiviteter i den store bygning ved Skodsborggade. Derfor er matriklen i Baldersgade 10 blevet opgivet fra fritidscenterets side og står tom. Samtidig står vi i bydelen med den frivillige folkeoplysende forening Global Kidz, der har undervisning i dans og bevægelse i stilarter i dancehall, hiphop, afrobeat, breakdance, verdensdans, akroyoga, afrikansk dans og sang, rytmik. Global Kidz har ledt efter en fast foreningsbase i rigtig mange år nu. Vi ser et kæmpe potentiale i at få Global Kidz endeligt forankret her i bydelen på matriklen på Baldersgade 10. Der skal i den forbindelse findes midler til huslejedækning og driftsstøtte. Global Kidz har allerede set bygningen og er meget interesserede. Til trods for at bygningen trænger til grundig renovering. (Økonomi: Ukendt)

Tryghedsforum for hele Nørrebro
Omkring hver 5. borger på Nørrebro svarer, at de er utrygge i aften- og nattetimerne i deres kvarter. For at øge trygheden og mindske kriminaliteten samt arbejde systematisk med problemstillingerne i områderne, foreslår vi at der afsættes midler til et tryghedsforum på Nørrebro. Der er opbakning fra de boligsociale helhedsplaner på Nørrebro, der gerne vil omfattes af et tryghedsforum. (Økonomi: 8 mio. til 4-årig indsats).

Trafikal løsning i Guldbergsgade/Møllegade-krydset
Ombygningen af Nørrebrogade har medført øget biltrafik i sidegaderne til Nørrebrogade. Lokale beboere oplever en del gennemkørende biltrafik og mange svingende biler, i særlig grad i krydset mellem Møllegade og Peter Fabers Gade. Vi har tidligere fremsendt et forslag til en trafikal løsning, hvor vi foreslår at ensretningerne på hhv. Møllegade og Peter Fabers Gade byttes om, samt at der spærres for gennemkørsel i Guldbergsgade mellem Møllegade og Peter Fabers Gade. (Økonomi: 500.000 kr. til trafikomlægning).

0 replies on “VORES INPUT TIL BUDGET 2024”