Vores input til Budget 2020

Foto: Rikke Jensen

Vores input til Budget 2020

Budgetforhandlingerne til Budget 2020 er i fuld gang og vi har sendt vores forslag til lokale tiltag og indsatser til politikerne.

Vi vil pege på følgende otte lokale tiltag:

  • Udvikling af Nørrebro Stationsområde: 3 mio. kr.
  • Bispeengbuen: 4,8 mio. kr.
  • Gennemførsel af helhedsplan for De Gamles By og videreførsel af referencegruppen
  • Forsøgsbydel Nørrebro: 1 mio. kr.
  • Trafiksikring af Lundtoftegade
  • Trafiksikring af krydset Guldbergsgade/Møllegade: 1 mio. kr.
  • Driftsbevilling til Clean House 2.0: 1,114 mio. kr.
  • Driftsbevilling til Muhabet: 3,1 mio. kr.
     

Udvikling af Nørrebro Stationsområde

Nørrebro Station bliver ét af de største trafikknudepunkter i Hovedstadsområdet, når Metro Cityringen åbner i år. Byrummene omkring stationen er imidlertid nedslidte og kaotiske, og der er ikke taget hånd om dem. Det skaber en utryghed i området som der skal gøres noget ved hurtigt. I 2015 udarbejdede COBE arkitekter et idéoplæg for området i tæt samarbejde med Nørrebro Lokaludvalg, Bispebjerg Lokaludvalg, borgere og lokale interessenter samt Teknik- og Miljøforvaltningen. Det idéoplæg ønsker vi opdateret og realiseret. Vi ser store potentialer i, at Nørrebro Stationsområde omdannes fra et transitområde, hvor højbanen udgør en barriere imellem Nørrebro og Nordvest – til et område, som åbnes op og kan blive et attraktivt byrum for hele byen.

Med idéoplægget vil der blive skabt bedre forbindelser mellem Nørrebro og Bispebjerg samt bedre tilgængelighed og fremkommelighed. Der vil også skabes nye varierede opholdsmuligheder og et markant grønnere område, som kan være med til at styrke trygheden i området. Et område, der i dag er præget af en vis utryghedsskabende adfærd. Ideoplægget trænger dog til en opdatering, så man bl.a. får indtænkt Kampsportens Hus.

Økonomi: 3. mio. kr. til opdatering af ideoplægget.

Bag dette budgetønske står både Nørrebro Lokaludvalg og Bispebjerg Lokaludvalg

 

Bispeengbuen

Staten vil livstidsforlænge Bispeengbuen i mindst 55 år for 125 mio. kr. i år 2020, hvis ikke der fremsættes et alternativ. Nørrebro Lokaludvalg ønsker, at der fremlægges et fuldt alternativt beslutningsforslag med tunnelering af vejen og etablering af en å-park med åbning af Ladegårsåen og forbindelse over til Grøndalsparken og S-togsstationen, som vi længe har kæmpet for på Nørrebro. Åbning af Ladegårdsåen vil have enorm betydning for bymiljøet på Nørrebro.

Skybrudstunnelen fra Bispeengen til Søerne er allerede opskrevet fra 122 til 422 mio. kr. og samtidig er der nu politisk meldt ud, at Sct. Jørgens Sø sandsynligvis ikke kan benyttes til skybrudsmagasin, hvorfor man kan forvente, at en skybrudstunnel helt til havnen fra Bispeengen vil koste omkring 1,5 mia. kr. Der er derfor brug for at afklare, hvor meget der kan spares med en å-park til tilbageholdelse af skybrudsvand på Bispeengen, jf. Rambøll-rapporten (2018), som samtidig har rekreative kvaliteter, samt hvor meget forsyningen kan betale for denne skybrudsfunktion. Vi mener der skal satses på et flagskibsprojekt, som kan vise at København kan gennemføre den grønne skybrudsplan.

Økonomi: 3 mio. kr.

Bag dette budgetønske står både Nørrebro Lokaludvalg og Miljøpunkt Nørrebro. 

 

Gennemførsel af helhedsplan for De Gamles By og videreførelse af referencegruppen for De Gamles By

Vi har, sammen med andre interessenter, deltaget i referencegruppen for De Gamles By. Vi er glade for den nye helhedsplan der er blevet lavet for De Gamles By og vi ønsker, at der bliver afsat midler til at gennemføre de tiltag i helhedsplanen, som skal give den grønne balance. Det vil sikre at De Gamles By kan forblive en rekreativ oase på Nørrebro. Samtidig mener vi at referencegruppen bør videreføres, så der ikke igen opstår problemer med udførslen af helhedsplanen for De Gamles By. Referencegruppen kan også sikre, at områdets mange interessenter kan samarbejde om den dagligdags brug og vedligeholdelse af De Gamles By. Den tidligere følgegruppe blev betjent af Miljøpunkt Nørrebro, og finansieret af TMF. Dette mener vi også at referencegruppen bør være fremadrettet.

Økonomi: 60.000 kr. til drift af referencegruppen – samt økonomi til gennemførelse af Helhedsplan for de Gamles by.

 

Forsøgsbydel Nørrebro

Vi arbejder ihærdigt på at være et moderne lokaludvalg og bruger meget tid på at forny os og tænke nye metoder til dialog med borgerne. Vi vil gerne sende en opfordring til at bruge os og Nørrebro til at prøve ting af. Vi opfordrer med andre ord til, at I gør Nørrebro til forsøgsbydel. Det kunne være til at afprøve borgerbudgetter, sæt gaden fri, midlertidige installationer, nye måder at kommunikere med borgerne på i byrummet, mere lokal styring af diverse – eller hvad I nu overvejer, at man kunne lægge ud lokalt. Så send det vores vej. Vi stiller os til rådighed.

Økonomi: 1. mio. kr.

 

Trafiksikring af Lundtoftegade

Vi er igennem årene blevet kontaktet af mange borgere der er utrygge over trafikken i Lundtoftegade. De oplever at der bliver kørt for stærkt og at der rigtig meget trafik i gaden. Vi er for efterhånden mange år siden blevet præsenteret for at trafiksikkerhedsprojekt for Lundtoftegade, som dog aldrig er blevet udført. Vi håber at dette projekt kan gennemføres, så gaden ikke længere skal opleves som utryg.

Økonomi: uvist

 

Trafiksikring af krydset Guldbergsgade/Møllegade

Vi har noteret os, at man desværre har valgt at permanentgøre det trafikforsøg men har lavet i krydset. Desværre er det en løsning, der ikke overholdes, hvilket vi og de lokale beboere gjorde forvaltningen opmærksom på allerede inden man igangsatte trafikforsøget. Vi skal derfor på det kraftigste anbefale, at der laves en mere velfungerende løsning på trafikproblemerne i krydset Guldbergsgade/Møllegade. Baggrunden for ønsket er, at ombygningen af Nørrebrogade har medført øget biltrafik i sidegaderne til Nørrebrogade. Lokale beboere oplever en del gennemkørende biltrafik og mange svingende biler, i særlig grad i det nævnte kryds. Nørrebro Lokaludvalg har tidligere fremsendt et forslag til en trafikal løsning – og vi ønsker nu en bevilling til at gennemføre de ændringer, vi har foreslået, så vi kan få løst problemerne og etableret en sikker skolevej i området.

Økonomi: 1. mio. kr.

 

Driftsbevilling til Clean House 2.0

Aktivitets- og samværstilbuddet til tidligere misbrugere, Clean House 2.0, er nu flyttet ind i Hiort Lorenzensgade efter en omtumlet tilværelse på flere adresser og presset økonomi. Flytningerne har ikke gjort det nemmere at holde fast i de skrøbelige brugere af værestedet.  En fast årlig driftsbevilling til Clean House 2.0 vil støtte om op at misbrugerne efter et forløb kommer tilbage på sporet med job, uddannelse og igen får et sundt netværk.

Økonomi: 1,114 mio. kr.

 

Driftsbevilling til Muhabet

Muhabet er et aktivitets- og værested på Nørrebro med fokus på psykisk syge og traumatiserede flygtninge og indvandrere (der kommer også en del danskere). Muhabet har igennem de sidste 15 år, haft meget stor succes med at nå en meget sårbar og dobbelt udsat målgruppe blandt Københavns borgere, som andre væresteder ikke når. Muhabet har hidtil haft en årlig driftsbevilling på over en mio. kr. Hidtil har en stor del af driften været finansieret af fonde, men bevillingerne udløber uden mulighed for forlængelse ved årsskiftet.

Økonomi: 3,1 mio. kr.