185 mio. kr. til Nørrebro på Overførselssagen

185 mio. kr. til Nørrebro på Overførselssagen

I dag er forhandlingerne for overførselssagen, der følger op på budgettet for 2018, afsluttet. Det er partierne fra Budget 2018, der fordeler overskydende midler fra sidste års budget; Socialdemokratiet, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.

I Nørrebro Lokaludvalg er vi rigtig glade! Politikerne har lyttet til os og afsat 185 mio. kr. til en række projekter på Nørrebro som vi har arbejdet på i mange år.

Vi får penge til:

 1. Nordvestpassagen – en tryg passage mellem Nørrebro og NV (76,7 mio. kr.)
 2. Byrumsforbedringer ifm. skybrudssikring i Hans Tavsens Park (55 mio. kr.)
 3. Bazargrunden foran Føtex bliver asfalteret og får belysning (1,3 mio. kr.)
 4. Fartdæmpende foranstaltninger på Stefansgade (1 mio. kr.)
 5. Supplerende finansiering til kvartershuset ved siden af Mimersparken (3,7 mio. kr.)
 6. Planlægning af to nye skolespor på hhv. Nørre Fælled Skole og Blågård Skole (14,2 mio. kr.)
 7. Genhusning af Fritidscenter Ydre Nørrebro og Fritidsinstitutionen ved Nørrebro Park Skole (22,7 mio. kr.)
 8. Foranalyse af mulighederne for at rive Bispeengbuen ned (200.000 kr.)
 9. Ekstra medfinansiering af Kampsportens Hus (8 mio. kr.)
 10. Tryghedsløft i udsatte by- og boligområder (1 mio. kr.)
 11. Bedre adgangsforhold på Plejehjemmet Slottet i De Gamles By (2 mio. kr.)

Se hele aftaleteksten her

Her er uddybning af de mange projekter:

Nordvestpassagen – en tryg passage mellem Nørrebro og NV
Der er afsat 76,7 mio. kr. i en tryg cykel- og gangforbindelse under S-togsbanen, der i dag udgør en barriere mellem Nørrebro og Bispebjerg.

Vi mener passagen vil kunne åbne Mimersparken op og skabe tiltrængt tryghed i og omkring Mjølnerparken, være sikker skolevej for områdets børn og styrke fællesskabet mellem de to bydele ved at forbinde Nørrebro og Nordvest under jernbanesporet fra Mimersparken via Fyrbødervej.

Det udsatte boligområde ligger i dag klemt inde mellem Tagensvej og S-banen, hvilket betyder, at stort set kun områdets beboere færdes her. Fremover vil mange københavnere benytte den nye cykel- og gangsti, der bl.a. sikrer sammenkoblingen af tre cykelforbindelser. Det vil hjælpe med at øge trygheden.

Der afsættes:
– 76,7 mio. kr. samlet på anlæg i perioden 2018-2023 til bro-underføring og to ramper på Fyrbødervej

Byrumsforbedringer ifm. skybrudssikring i Hans Tavsens Park
Der er afsat næsten 55 mio. kr. til begrønning i forbindelse med skybrudssikringen af området ved Hans Tavsens Park, så man sikrer at parkens rekreative værdi fastholdes og styrkes i forbindelse med skybrudssikringen. Boldbaner og bemandede legepladser vil blive forbedret, og Blågård Skoles udearealer inkluderes i opgraderingen og bliver i fremtiden tilgængelig for børn og voksne uden for skolens åbningstid. Endelig vil den asfaltgrå Korsgade fremover blive en tryg og grøn gade og dermed invitere til ophold for de lokale.

Der afsættes:
– 26,8 mio. kr. til Hans Tavsens Park og Hans Tavsens Gade mellem Blågård Skoles bygninger – fokus på terrassering, tilgængelighed, bynatur, ophold, løft af boldbaner og bemandede legepladser i parken samt på leg, læring og sikker cykeltrafik ved Blågård Skole
– 10 mio. kr. til Blågård Skoles udearealer – fokus på leg, bevægelse, læring og sammenhæng med Hans Tavsens Gade og Hans Tavsens Park
– 9,5 mio. kr. til Hans Tavsens Gade ved Hellig Kors Kirke – fokus på trafiksikkerhed, leg, ophold og sammenhæng med kirkehave og kirkeforplads
– 8,7 mio. kr. til Korsgade og Askovgårdens Plads – fokus på trafiksikkerhed, ophold og grønt.

Bazargrunden foran Føtex bliver asfalteret og får belysning
Bazargrunden ved Nørrebro Station har været brugt af Metroselskabet og afleveres tilbage til Københavns Kommune med grusbelægning omkranset af trådhegn. Der afsættes nu midler til fast belægning og belysning, således at området kan åbnes for offentlig adgang.

Der afsættes:
– 1,3 mio. kr. på anlæg i 2019 til etablering af byrum med fast belægning og belysning

Fartdæmpende foranstaltninger på Stefansgade
Det har længe været vores og de lokale beboeres ønske, at få dæmpet hastigheden på Stefansgade. Gaden stod til at gennemgå en helhedsgenopretning i 2018, hvor både gaden og fortovene med mere skulle bringes op til nutidig standard, men i det projekt var der ikke afsat penge til at skabe mere trygge og sikre forhold for de bløde trafikanter. Udover justeringen af de hastighedsdæmpende bump i gaden vil der også blive gjort noget ved Nørrebrorutens krydsning af Stefansgade, så de bløde trafikanter får bedre forhold. Blandt andet skal der opstilles en midterhelle som støttepunkt, så det bliver lettere at krydse gaden ved den grønne cykelsti.

Der afsættes:
– 1 mio. kr. på anlæg i 2019 til hastighedsdæmpende foranstaltninger på Stefansgade og til trafiksikring af Nørrebrorutens krydsning af Stefansgade.

Supplerende finansiering til kvartershuset ved siden af Mimersparken
Der har været planer om at etablere et kvartershus i Mimersparken, et samlingspunkt for beboerne i området, helt tilbage siden 2014. Det har ikke været muligt at holde projektet indenfor det budget der blev afsat. Nu er der afsat ekstra midler så kvartershuset også kan få omklædningsfaciliteter mm.

Der afsættes:
– 3,7 mio. kr. på anlæg i perioden 2019 til supplerende finansiering af kvarterhuset og ekstrafunktioner.

Planlægning af to nye skolespor på Nørre Fælled- og Blågård Skole
Skolerne på Nørrebro har en betydelig elevtilvækst og optager allerede i dag flere klasser, end skolerne kan rumme. Politikerne er nu blevet enige om at igangsætte planlægningen af udvidelsen af både Blågård Skole og Nørre Fælled Skole med ét spor hver.

Der afsættes:
– 3 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2019 til en planlægningsbevilling til udvidelse af Nørre Fælled Skole med ét spor og KKFO samt Idrætshal.
– 3 mio. kr. på anlæg i 2018-2019 til en planlægningsbevilling til udvidelse af Blågård Skole med ét spor og KKFO, og eventuelt madskole

I aftaleteksten ligger der også en beslutning om at der skal sikres en samlet skoleløsning for Nørrebro til august 2024. Det er besluttet Børne- og Ungdomsforvaltningen sammen med Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen skal udpege mulige placeringer til en ny skole senest medio august 2018 frem mod en planlægningsbevilling på Budget 2019.

Genhusning af Fritidscenter Ydre Nørrebro og Fritidsinstitutionen ved Nørrebro Park Skole
Lejemålet for ejendommen i Skodsborggade, der huser en del af Fritidsinstitutionen ved Nørrebro Park Skole samt Fritidscenter Ydre Nørrebro, udløber. Der afsættes nu midler til genhusning af en del af Fritidsinstitutionen ved Nørrebro Park Skole og Fritidscenter Ydre Nørrebro fra den 1. august 2018.

Der afsættes:
– 22,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2019 til genhusning af en del af Fritidsinstitutionen ved Nørrebro Park Skole og Fritidscenter Ydre Nørrebro.

200.000 kr. til foranalyse af mulighederne for at rive Bispeengbuen ned
Der er afsat cirka 200.000 kr. til en foranalyse af mulighederne for at rive Bispeengbuen ned. Tidligere har Frederiksberg Kommune afsat et tilsvarende beløb, og de to kommuner er netop nu i dialog med transportministeren om projektet. Hvis det lykkes at rive Bispengbuen ned, vil det betyde et massivt løft til udsatte byområder som Lundtoftegade.

Der afsættes:
– 0,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2018 til beslutningsoplæg om Bispeengbuen

Ekstrabevilling til Kampsportens Hus
Med Budget 2018 blev der afsat kommunal medfinansiering til opførelsen af Kampsportens Hus, hvor der var forudsat medfinansiering fra eksterne fonde. Der er nu opnået tilsagn fra fonde, men medfinansieringen er lavere end forventet. Der er nu afsat de resterende midler til realisering af Kampsportens Hus.

Der afsættes:
– 8,0 mio. kr. i finansiering i 2018 til opførelse af Kampsportens Hus

Tryghedsløft i udsatte by- og boligområder
Igen i år afsættes der midler til tryghedsløft i udsatte by- og boligområder. De enkelte tryghedsløft udvælges af Sikker By i Økonomiforvaltningen i samarbejde med Københavns Politi og godkendes af Sikker Bys styregruppe. Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt en orientering om de udvalgte tryghedsløft.

Lokaludvalget har tidligere fået en del tryghedsløft igennem på Nørrebro, bl.a. i Nordbanegade og i Nørrebroparken.

Der afsættes:
– 0,7 mio. kr. på anlæg i 2018 til tryghedsløft i udsatte by- og boligområder
– 0,2 mio. kr. på service i 2018 til projektledelse
– 0,1 mio. kr. på service årligt i 2018-2021 til afledt drift

Adgangsforhold på plejecentret Slottet i De Gamles By
For at sikre bedre adgangsforhold for beboere og personale til plejecentrets aktivitetsarealer på 5. sal er parterne enige om at afsætte midler til en forlængelse af en elevator, der i dag kun kører til 4. sal

Der afsættes:
– 2 mio. kr. på anlæg i 2018 til forlængelse af elevator