Valg til Nørrebro Lokaludvalg 2018

_MG_9897

Stil op til lokaludvalget på Nørrebro i 2018!

Hvis du vil have indflydelse på udviklingen på Nørrebro, er fyldt 18 år og repræsenterer en forening med lokale aktiviteter, kan du stille op til en plads i Nørrebro Lokaludvalg, hvor der er valg d. 21. februar.

Kompetencegivende frivilligt arbejde
Ved at arbejde i lokaludvalget kan du få erfaring med politik og byudvikling på lokalt plan. Du kan få kompetencer som arrangør af begivenheder og være med til at sætte fokus på mærkesager for bydelen. Igennem arbejdet i lokaludvalget får du adgang til et bredt netværk af mennesker, der hver især brænder for at gøre en forskel i bydelen.

Lokaludvalget kan være noget for dig, hvis du…

  • Kan lide at dykke ned i til tider komplekse politiske sager og projekter med mulighed for at få indflydelse.
  • Har lyst til at møde nye mennesker og diskutere bydelens udvikling.
  • Har idéer til konkrete projekter, som kan gøre en forskel i bydelen – og lyst til at gennemføre dem.
  • Som minimum kan afsætte tid til cirka et månedligt møde af tre-fire timers varighed.

Bindeled mellem borgere og rådhus
Der er 12 lokaludvalg i Københavns Kommune, som er bindeleddet mellem borgerne i de forskellige bydele og Borgerrepræsentationen på rådhuset. Lokaludvalgene skaber dialog med byens borgere og rådgiver kommunen om lokale ideer og ønsker til lokale forbedringer. Det er også lokaludvalgenes opgave at sørge for, at de lokale borgere får mulighed for at komme med forslag og holdninger til de aktuelle planer og projekter, som kommunen har gang i de enkelte bydele.

Lokale initiativer
Lokaludvalgene råder over økonomiske midler, de kan uddele til lokale projekter og aktiviteter, de mener, er til gavn for bydelen og som de selv sætter i gang. De uddeler også midler til projekter, som lokale borgere definerer og tager initiativ til. Desuden står lokaludvalgene bag et væld af arrangementer, events og projekter, der alle er med til at fremme og formidle bydelens aktiver.

Sammensætning af lokaludvalget
Lokaludvalgene består af i alt 23 personer, hvor der i hvert lokaludvalg sidder en repræsentant udpeget af hvert af de politiske partier i borgerrepræsentationen (for tiden syv). Resten af lokaludvalget repræsenterer frivillige organisationer, brugerbestyrelser indenfor skole-, idræts-, ældre- og daginstitutionsområdet samt andre foreninger med lokale aktiviteter. Det er ikke en forudsætning for at være med, at du har bopæl i bydelen, men du skal repræsentere en forening med lokale aktiviteter.

Formelle krav til opstilling og virke i lokaludvalget
For at blive godkendt som forening, der kan opstille et medlem til lokaludvalget kræves, at der er mindst to medlemmer i foreningen, at foreningen har et sæt vedtægter og at der eksisterer et referat fra sidste ordinære generalforsamling, bestyrelsesmøde el. lign. Foreningen skal senest to uger inden valgmødet indsende kopi af vedtægter og referat fra sidste møde til lokaludvalgets sekretariat.

Hvis du bliver valgt ind i lokaludvalget har man mulighed for at få indflydelse i bydelen i de næste fire år.Lokaludvalget holder et fast månedligt møde og nedsætter en række udvalg omkring emner indenfor f.eks. miljø, trafik og kultur og der er også mulighed for, at borgere, som ikke sidder i lokaludvalget kan præge arbejdet i en række arbejdsgrupper.

Lokaludvalgets sekretariat
Det er ikke meningen, at de frivillige medlemmer af lokaludvalget skal bebyrdes med en masse administrativt arbejde. Der derfor til hvert lokaludvalg knyttet et sekretariat med kommunale medarbejdere, der bistår lokaludvalget med administrativt arbejde, som at skrive referater, udsende sagsakter, høringssvar og mødeindkaldelser, arrangere borgerdialog, lave projektarbejde og vedligeholde lokaludvalgets hjemmeside og Facebook-side.